Nieu­we kle­ding­be­scher­mers: goed voor het wel­be­vin­den van de cli­ënt en voor de af­val­berg

30-05-2022

Mis­schien heeft u ze al ge­zien, de nieu­we kle­ding­be­scher­mers die cli­ën­ten kun­nen ge­brui­ken tij­dens het eten. De nieu­we kle­ding­be­scher­mers van Saa Bluu zijn ter ver­van­ging van eet­schor­ten of ser­vet­ten. Ze wor­den op dit mo­ment bin­nen heel Land van Hor­ne ge­bruikt na­dat een tijd ge­le­den over al­le lo­ca­ties in to­taal 430 kle­ding­be­scher­mers zijn ver­deeld.

Het wel­be­vin­den van de cli­ënt

De kle­ding­be­scher­mer gaat als het wa­re 'op' in de ei­gen kle­ding. Het ge­volg is dat de cli­ënt, zich on­danks dat hij soms een beet­je morst, vol­waar­dig mens blijft voe­len en kan blij­ven ge­nie­ten van de maal­tijd zon­der zich be­zwaard of op­ge­la­ten te voe­len. Bo­ven­dien blijft de ei­gen kle­ding be­schermd te­gen vuil en vlek­ken. Een cli­ënt kiest ui­ter­aard zelf of ze de kle­ding­be­scher­mer wil ge­brui­ken.

 

Min­der af­val

Naast dat het bij­draagt aan het wel­be­vin­den van de cli­ënt draagt het ook bij aan de ver­min­de­ring van het af­val. Waar voor­heen 3 keer per dag een weg­werp eet­schort werd ge­bruikt, kan de kle­ding­be­scher­mer 3 keer per dag, 1 jaar lang wor­den ge­bruikt. Er wordt dus veel min­der weg­ge­gooid. Daar­naast is de kle­ding­be­scher­mer lan­ger en hoeft ook de ge­wo­ne kle­ding min­der ge­was­sen te wor­den van­we­ge vlek­ken.

 

Een Azi­a­ti­sche oli­fant

Door het ge­bruik van de kle­ding­be­scher­mer be­spaart Land van Hor­ne €232,27 en on­ge­veer 10 kg af­val per jaar per cli­ënt! Uit­gaan­de van 430 eet­schor­ten is dit in to­taal 4300 kg af­val­be­spa­ring! Dit komt over­een met het ge­wicht van een Azi­a­ti­sche oli­fant.

Kledingbeschermer bij een cliënt