Nieu­we Dorps­straat in Ee­gels­hoe­ve

11-01-2019

​De huis­ka­mers van het klein­scha­lig wo­nen in Ee­gels­hoe­ve gren­zen aan een lan­ge gang. Om meer in te ste­ken op de be­le­ving van ou­de­ren met de­men­tie, is de gang ge­trans­for­meerd tot een ech­te straat. 

​De voor­deu­ren zijn her­ken­baar­der en bij de aan­kle­ding is zo­veel mo­ge­lijk ge­ke­ken naar wat in een straat­beeld past. Op dins­dag 8 ja­nu­a­ri ont­hul­de bur­ge­mees­ter Di­lia Blok de straat­naam­bord­jes van de nieu­we Dorps­straat.​ Lo­ka­le ra­dio- en te­le­vi­sie­zen­der Si­ris was er­bij en film­de dit fees­te­lij­ke mo­ment. Klik hier om de vi­deo te be­kij­ken.