Nieuw te­le­foon­num­mer Rust in Roy

18-12-2020

Land van Hor­ne is be­zig met het mo­der­ni­se­ren van haar te­le­foon­om­ge­ving. Dit be­te­kent dat on­ze lo­ca­ties staps­ge­wijs over­gaan naar een 088 num­mer. In­mid­dels ge­brui­ken vrij­wel al on­ze on­der­steu­nen­de dien­sten en een groot aan­tal zorglo­ca­ties de nieu­we te­le­foon­om­ge­ving. Sinds van­daag is ook zorg­cen­trum Rust in Roy over­ge­stapt naar de nieu­we om­ge­ving.

Dit be­te­kent dat de re­cep­tie en me­de­wer­kers van Rust in Roy van­af vrij­dag 18 de­cem­ber niet meer be­reik­baar zijn via het ou­de vas­te 0495 num­mer. Het 0495 num­mer wordt ver­van­gen door een 088 num­mer. De re­cep­tie van zorg­cen­trum Rust in Roy is be­reik­baar op 088 987 20 40.

De te­le­foon­num­mers van on­ze lo­ca­ties zijn ook te­rug te vin­den op de con­tact­pa­gi­na.