Nieuw te­le­foon­num­mer Ee­gels­hoe­ve

01-03-2021

Land van Hor­ne is be­zig met het mo­der­ni­se­ren van haar te­le­foon­om­ge­ving. Dit be­te­kent dat on­ze lo­ca­ties staps­ge­wijs over­gaan naar een 088 num­mer. In­mid­dels ge­brui­ken vrij­wel al on­ze on­der­steu­nen­de dien­sten en een groot aan­tal zorglo­ca­ties de nieu­we te­le­foon­om­ge­ving. Sinds van­daag is ook woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve over­ge­stapt naar de nieu­we om­ge­ving.

Dit be­te­kent dat de re­cep­tie en me­de­wer­kers van Ee­gels­hoe­ve van­af maan­dag 3 maart niet meer be­reik­baar zijn via het ou­de vas­te 0493 num­mer. Het 0493 num­mer wordt ver­van­gen door een 088 num­mer. Woon­zorg­cen­trum Ee­gels­hoe­ve is be­reik­baar op 088 987 20 00.

Naast een nieuw te­le­foon­num­mer heeft Ee­gels­hoe­ve nu ook een be­man­de re­cep­tie. De­ze is be­reik­baar op maan­dag, woens­dag en don­der­dag van 08.30 tot 12.30 uur. Het al­ge­me­ne mail­adres van de re­cep­tie is ee­gels­hoe­ve at land­van­hor­ne dot nl.

De te­le­foon­num­mers van on­ze lo­ca­ties zijn ook te­rug te vin­den op de con­tact­pa­gi­na.