Nieuw in Weert: Fit­ness Vi­taal

Fit­ness­groe­pen on­der be­ge­lei­ding fy­si­o­the­ra­peut

27-02-2018

Denkt u wel eens: 'Ik wil lie­ver niet naar een sport­school, daar voel ik me niet zo op mijn ge­mak.' Of: 'Ik zou best wil­len spor­ten, maar dan liefst wel on­der be­ge­lei­ding.' U bent niet de eni­ge. Daar­om is er nu Fit­ness Vi­taal in Weert. Fit­ness­groe­pen be­ge­leid door vas­te fy­si­o­the­ra­peu­ten van Land van Hor­ne.

In maart star­ten we met de­ze fy­si­o­fit­ness­groe­pen. Deel­ne­mers trai­nen in een vas­te klei­ne groep van maxi­maal 8 per­so­nen on­der be­ge­lei­ding van een vas­te fy­si­o­the­ra­peut. U traint vol­gens een in­di­vi­du­eel oe­fen­sche­ma, op uw ei­gen ni­veau. Zon­der pres­ta­tie­druk, maar wel met een doel. Bij­voor­beeld om ge­woon lek­ker te be­we­gen, om uw con­di­tie op peil te hou­den of te ver­be­te­ren of mis­schien wel om af te val­len.

In de in­ta­ke tes­ten we eerst uw con­di­tie, me­ten we uw ge­wicht, vet­mas­sa en uw (hand­knijp)kracht. Ook be­spre­ken we uw doe­len en stel­len uw pro­gram­ma op. Ad­vies van on­ze di­ë­tist over uw voe­dings­pa­troon is ook mo­ge­lijk.

Fy­si­o­fit­ness: waar en wan­neer

We fit­nes­sen in de fy­si­o­the­ra­pie­ruim­te in St. Mar­ti­nus in Weert ,op:

  • maan­dag van 15:00 tot 16:00
  • woens­dag van 15:00 tot 16:00
  • vrij­dag van 9:00 tot 10:00.

Voor wie

Ie­der­een kan zich aan­mel­den. De eni­ge voor­waar­de is dat de deel­ne­mers gro­ten­deels zelf­stan­dig kun­nen trai­nen.

Kos­ten on­der be­ge­lei­ding spor­ten

Wilt u één keer per week on­der be­ge­lei­ding spor­ten? Dat kost €40 eu­ro per maand . Een maand­abon­ne­ment voor 2 keer per week spor­ten be­draagt €55 eu­ro per maand. Ie­der­een die zich in­schrijft vóór 1 mei 2018, be­taalt geen kos­ten voor de in­ta­ke (á €25,-).

Con­tact Fit­ness Vi­taal

Lijkt het u wat om bij ons te ko­men fit­nes­sen? Neem vrij­blij­vend con­tact op met de af­de­ling fy­si­o­the­ra­pie via T 088 98 78 197 of E fy­si­o­the­ra­pie at land­van­hor­ne dot nl.