Ne­gen re­gio­part­ners, één op­dracht: Ge­zond Sa­men Le­ven

Nieu­we bre­de sa­men­wer­king in Mid­den-Lim­burg-West

25-04-2019

Ou­de­ren in Mid­den-Lim­burg-West zo lang mo­ge­lijk thuis la­ten wo­nen. Waar­bij zij zich zo ge­zond, vei­lig en com­for­ta­bel mo­ge­lijk voe­len. Dat is het doel van ne­gen re­gio­part­ners die sa­men­wer­ken in een nieuw ge­zond­heids­net­werk: Ge­zond Sa­men Le­ven. Nog voor de zo­mer wil zij een pro­gram­ma met con­cre­te pro­jec­ten pre­sen­te­ren.

Het ge­zond­heids­net­werk Ge­zond Sa­men Le­ven be­staat uit: Land van Hor­ne, Me­dit­ta, Vin­cent van Gogh, SJG Weert, CZ, ge­meen­te Weert, Bur­ger­kracht, Wo­nen Lim­burg en Punt Wel­zijn. "Een com­bi­na­tie die we op de­ze schaal nog niet heb­ben ge­zien", ver­telt wet­hou­der Paul Sterk van ge­meen­te Weert. En dat is ook no­dig, want de mees­te pro­ble­men bij ou­de­ren staan niet op zich. Fac­to­ren als een­zaam­heid, ar­moe­de of je niet zin­vol voe­len, kun­nen veel in­vloed heb­ben op ge­zond­heid. Door de sa­men­wer­king kun­nen par­tij­en veel be­ter in­spe­len op wat een ou­de­re écht no­dig heeft. Max Vis­ser, Me­disch be­stuur­der van Me­dit­ta voegt toe: "De zorg raakt over­be­last, het aan­tal dok­ters is be­perkt, en de zorg­kos­ten wor­den to­ren­hoog. Het aan­tal ou­de­ren neemt tot 2030, 2040 sterk toe. Wil je zorg haal­baar en be­taal­baar ma­ken, dan zal je nu iets aan duur­za­me pre­ven­tie moe­ten doen."

Unie­ke sa­men­wer­king
Het ge­zond­heids­net­werk is er voor ál­le in­wo­ners van de re­gio Weert, Ne­der­weert en Leu­dal en is dan ook van plan om in de toe­komst met an­de­re pro­gram­ma's aan de slag te gaan. Het is uniek dat zo­veel ver­schil­len­de par­tij­en met el­kaar sa­men­wer­ken. Or­ga­ni­sa­ties le­ren el­kaar ken­nen en bou­wen zo sa­men aan een sta­bie­le en duur­za­me ba­sis, waar van­uit ve­le pro­jec­ten en ac­ti­vi­tei­ten kun­nen plaats­vin­den. Het net­werk gaat van die pro­jec­ten en ac­ti­vi­tei­ten het maat­schap­pe­lijk ef­fect me­ten, zo­dat ze weet wat werkt en wat niet.
 
Ou­de­ren als start­punt voor sa­men­wer­king
Het pro­gram­ma ou­de­ren wordt ge­zien als de start van die bre­de toe­komst­be­sten­di­ge sa­men­wer­king. In de re­gio wo­nen na­me­lijk meer 65-plus­sers dan in de rest van het land én zij doen va­ker dan ge­mid­deld een be­roep op zorg. De af­ge­lo­pen tijd ging Ge­zond Sa­men Le­ven in ge­sprek met in­wo­ners (55+) en pro­fes­si­o­nals over er­va­rin­gen, wen­sen en be­hoef­ten om ge­zond lan­ger thuis te wo­nen. Daar­uit bleek bij­voor­beeld dat veel men­sen bang zijn dat zij hun wijk moe­ten ver­la­ten als zij ou­der wor­den. Het net­werk deed ook een po­pu­la­tie- en kos­ten­ana­ly­se van de re­gio. Op ba­sis van al die in­for­ma­tie wer­ken de par­tij­en op dit mo­ment con­cre­te pro­jec­ten uit rond­om 'lan­ger vei­lig thuis' op het ge­bied van een­zaam­heid, mul­ti-pro­ble­ma­tiek en (in)for­me­le zorg en on­der­steu­ning.

Een open net­werk rond­om ge­zond­heid
"Sa­men de re­gio ge­zond ma­ken voor de toe­komst, daar gaan we voor!", ver­telt pro­gram­ma­ma­na­ger Yvet­te Cou­wen­ho­ven van Ro­buust, een on­af­han­ke­lij­ke or­ga­ni­sa­tie die de ge­zond­heids­pro­gram­ma's be­ge­leidt. Zij be­na­drukt dat het net­werk nie­mand voor de voe­ten wil lo­pen of za­ken dub­be­lop wil doen. "Daar waar on­ze idee­ën aan­ha­ken bij be­staan­de ini­ti­a­tie­ven van pro­fes­si­o­nals en in­wo­ners wil­len we sa­men ver­der bou­wen. We staan dan ook open voor al­le par­tij­en die in de­ze re­gio al be­zig zijn met pro­jec­ten ge­richt op ge­zond­heid."

Meer we­ten? Neem ge­rust con­tact met op via www.ge­zond­sa­men­le­ven.nl.