Neem een kijk­je op de bouw

Zorg­plein Land van Hor­ne

08-01-2019

Za­ter­dag 12 ja­nu­a­ri 2019 opent Mer­tens Bouw­be­drijf in sa­men­wer­king met Stich­ting Land van Hor­ne de poor­ten van de bouw­plaats aan de Vo­gels­bleek in Weert. Van 11.00 tot 14.00 uur kan er een kijk­je wor­den ge­no­men op de bouw­plaats van het nieu­we Zorg­plein Land van Hor­ne.

Ie­der­een is van har­te wel­kom. Be­zoe­kers kun­nen zich tus­sen 11.00 en 14.00 uur mel­den bij de bouw­in­rit aan de Vo­gels­bleek. Op de­ze dag ge­ven wij een beeld van de voort­gang van de bouw, van de laat­ste ruw­bouw werk­zaam­he­den tot de op­start van de af­bouw.

Het Zorg­plein wordt het Ken­nis- en Ex­per­ti­se­cen­trum van Land van Hor­ne. Aan het zorg­plein vindt u zorg­cen­trum Mar­ti­nus, het Hun­ting­ton­cen­trum, Be­han­del­cen­trum en Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum.

De di­ver­si­teit van het com­plex be­wijst zich door de ver­schil­len­de ruim­tes. Naast woon­groe­pen wordt er ook ge­werkt aan een gas­te­rij, keu­ken en al­ge­me­ne ruim­tes. Ook wordt het ge­bouw voor­zien van een be­han­del­ruim­te, kan­toor­ge­deel­te en tij­de­lij­ke woon­voor­zie­nin­gen. Een ge­deel­te van het Zorg­plein is al klaar en hier wordt bin­nen­kort ge­start met de in­rich­ting.

Een unie­ke kans om een keer bin­nen de bouw­hek­ken te kij­ken hoe ver de bouw ge­vor­derd is.