Min­der een­zaam­heid en min­der werk­druk in St. Eli­sa­beth door kwa­li­teits­gel­den

08-07-2019

Om het wel­zijn van cli­ën­ten, die ver­pleeg- en ver­zor­gings­huis­zorg krij­gen, te ver­gro­ten is het af­ge­lo­pen jaar door de over­heid veel geld vrij­ge­maakt. De ge­naam­de kwa­li­teits­gel­den moe­ten er­voor zor­gen dat er meer kwa­li­teit komt, meer tijd, meer men­sen en meer han­den. Op ver­schil­len­de lo­ca­ties van Land van Hor­ne zijn ze be­zig met de in­vul­ling van de gel­den. In St. Eli­sa­beth zijn ze di­rect aan de slag ge­gaan en daar zijn de eer­ste ver­be­te­rin­gen al zicht­baar.

An­ne­miek Cuij­pers, team­co­ör­di­na­tor in St. Eli­sa­beth ver­teld. "We zijn heel snel ge­start met het ma­ken van een plan voor St. Eli­sa­beth. Zo heb­ben we al een klein team van zorg­as­sis­ten­ten. En daar ko­men in de toe­komst ho­pe­lijk nog een be­wee­ga­goog en mu­ziek­agoog bij. Ook zet­ten we de con­tact­kan­jers meer in, heb­ben de gees­te­lij­ke ver­zor­ging, de wel­zijns­coach en de be­weeg­coach meer uren ge­kre­gen en wordt het team bin­nen­kort nog ver­sterkt met ie­mand van de zin­tuig­ac­ti­ve­ring."

Min­der werk­druk door zorg­as­sis­ten­ten

Sha­ron Jac­que­mot is een van de nieu­we zorg­as­sis­ten­ten. "Wij zor­gen er­voor dat een aan­tal werk­zaam­he­den, voor­na­me­lijk in de och­tend, bij de zorg wor­den weg­ge­haald. Denk aan cli­ën­ten naar de re­cre­a­tie­zaal bren­gen en bed­den op­ma­ken." An­ne­miek vult aan: "Door de komst van de zorg­as­sis­ten­ten heb­ben we nu meer tijd voor de cli­ën­ten om een ex­tra praat­je te ma­ken, ha­ren te föh­nen of ge­woon een rond­je over de af­de­ling te wan­de­len. Het geeft min­der werk­druk en veel meer rust."

Niet meer al­leen op de ka­mer

Naast ta­ken bin­nen de zorg, zor­gen de zorg­as­sis­ten­ten ook in de mid­dag en avond voor kof­fie en thee in re­cre­a­tie­zaal Het Mid­del­punt. Cli­ën­ten kun­nen daar nu ook op die tij­den te­recht voor een spel­le­tje, kop­je kof­fie of een praat­je. 'En daar wordt vol­op ge­bruik van ge­maakt', geeft Sha­ron aan. 'In het be­gin moesten de cli­ën­ten even wen­nen maar we zien dat ze steeds va­ker uit zich­zelf naar de re­cre­a­tie­zaal ko­men. Dat was voor man­tel­zor­gers ook even wen­nen. In het be­gin kwam er wel eens een zoon of doch­ter bin­nen ge­lo­pen op zoek naar hun moe­der. Ze kre­gen ze niet te­le­fo­nisch te pak­ken dus kwa­men ze voor de ze­ker­heid toch even kij­ken. In­mid­dels vin­den zij het ook erg fijn dat hun moe­der niet meer el­ke avond al­leen op de ka­mer hoeft te zit­ten.'

De na­druk op wel­zijn

Door de komst van de zorg­as­sis­ten­ten ligt de na­druk nu veel meer op het wel­zijn van de cli­ën­ten en veel min­der op de zorg. 'El­ke ka­mer hier is een huis­je van ie­mand', legt An­ne­miek uit. 'De zorg zijn maar be­paal­de mo­men­ten op de dag, de rest van de dag zijn cli­ën­ten ge­woon thuis of in de buurt. We zien dat cli­ën­ten min­der een­zaam zijn om­dat ze bij­voor­beeld va­ker te­recht kun­nen in Het Mid­del­punt. En wan­neer cli­ën­ten ge­luk­ki­ger zijn, zijn ze ook min­der snel ziek. ze sla­pen be­ter, pie­ke­ren min­der en heb­ben meer aan­spraak.'

Ge­luk­ki­ge cli­ën­ten

Van­af ju­ni gaan de zorg­as­sis­ten­ten ook meer per­soon­lij­ke aan­dacht ge­ven, denk aan een hand­mas­sa­ge, een wan­de­ling of sa­men een boek le­zen. Op die ma­nier dra­gen zij nog meer bij aan het wel­zijn van cli­ën­ten. 'En dat ho­pen we ook zo snel mo­ge­lijk te doen met de be­weeg- en mu­ziek­ago­ge, zin­tuig­ac­ti­ve­ring en con­tact­kan­jers. Al­les om de cli­ën­ten ge­luk­kig te ma­ken, want daar doen we het uit­ein­de­lijk al­le­maal voor!' al­dus Sha­ron en An­ne­miek.