Leer­pro­ject in woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven in Weert blijft be­staan

01-06-2021

Er is een nieu­we ma­nier ge­von­den om prak­tijk­on­der­wijs van Het Kwa­drant in woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven te fi­nan­cie­ren. Hier­door kan dit leer­tra­ject in Weert blij­ven be­staan.

Van­uit twee ap­par­te­men­ten in het woon­zorg­com­plex zet­ten leer­lin­gen al en­ke­le ja­ren ac­ti­vi­tei­ten op voor ou­de­ren die er wo­nen. On­der meer in ont­moe­tings­ruim­te De Stoof. De zorglo­ca­tie telt 81 zorg­ap­par­te­men­ten en drie groeps­wo­nin­gen voor de­men­te­ren­den.

Op de­ze ma­nier pas­sen leer­lin­gen hun les­pro­gram­ma in de prak­tijk toe. Kwets­ba­re scho­lie­ren ver­be­te­ren er hun so­ci­a­le vaar­dig­he­den en drin­gen een­zaam­heid on­der ou­de­ren te­rug. Ze doen bood­schap­pen voor ou­de­ren, ver­zor­gen de bin­nen­tui­nen en ha­len be­wo­ners op voor de lunch.

Bud­get

Weert steun­de het pro­ject door een deel van de huur van de twee ap­par­te­men­ten te be­ta­len. Maar eind 2019 werd dui­de­lijk dat de ge­meen­te hier­voor niet lan­ger bud­get voor maat­schap­pe­lij­ke on­der­steu­ning (WMO) mag in­zet­ten. Daar­mee dreig­de het pro­ject te stran­den.

Ver­de­ling

Stich­ting Land van Hor­ne, cor­po­ra­tie Wo­nen Lim­burg, Het Kwa­drant en de ge­meen­te zijn nu een nieu­we kos­ten­ver­de­ling over­een­ge­ko­men. Al­le par­tij­en zien de meer­waar­de van het leer­pro­ject en wil­len dat het wordt voort­ge­zet.

Weert gaat nog 6500 eu­ro per school­jaar bij­dra­gen. Land van Hor­ne en Wo­nen Lim­burg leg­gen ie­der het­zelf­de be­drag bij, waar­mee al­le kos­ten voor ge­bruik van de twee ap­par­te­men­ten ge­dekt zijn. Het Kwa­drant fi­nan­ciert een ex­tra do­cent en on­der­wijs­as­sis­tent (sa­men 128.800 eu­ro).

Bron: De Lim­bur­ger