Leer­lin­gen van Het Kwa­drant le­ren in de ech­te we­reld

18-06-2019

Vijf jaar ge­le­den is er een in­ten­sie­ve sa­men­wer­king op­ge­start tus­sen Het Kwa­drant, Stich­ting Land van Hor­ne, ge­meen­te Weert en Wo­nen Lim­burg. Leer­lin­gen van het Kwa­drant (af­de­ling Prak­tijk­on­der­wijs) doen we­ke­lijks prak­tijk­er­va­ring op in woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Om dit suc­ces­vol­le on­der­wijs­pro­ject te vie­ren heb­ben de leer­lin­gen op don­der­dag 13 ju­ni voor de sa­men­wer­ken­de or­ga­ni­sa­ties een lunch en rond­lei­ding ver­zorgd. 

Het is een 'school­voor­beeld' van hoe on­der­wijs mid­den in de maat­schap­pij staat", al­dus Geert Ga­briels (wet­hou­der van ge­meen­te Weert), Le­on Pi­ket (wijk- en com­plex­be­heer­der van Wo­nen Lim­burg), Li­an van Erp (team­lei­der Prak­tijk­on­der­wijs van Het Kwa­drant) en team­lei­ders en wel­zijns­coa­ches van woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven (Stich­ting Land van Hor­ne). Er werd tij­dens de lunch vol lof ge­spro­ken over het sa­men­wer­kings­pro­ject die de leer­lin­gen, me­de­wer­kers én be­wo­ners ten goe­de komt.

Na de lunch wer­den de ap­par­te­men­ten van Het Kwa­drant be­ke­ken en ga­ven en­ke­le leer­lin­gen met veel en­thou­si­as­me een toe­lich­ting op al­le ac­ti­vi­tei­ten die zij daar al on­der­no­men heb­ben met én voor de be­wo­ners van woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven.

Over het sa­men­wer­kings­pro­ject
Wo­nen Lim­burg heeft in woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven twee ap­par­te­men­ten be­schik­baar ge­steld, die als oe­fen­plek­ken die­nen. In de ap­par­te­men­ten zijn voor de leer­lin­gen van Zorg en Wel­zijn di­ver­se prak­tijk­ruim­tes in­ge­richt zo­als een kap­sa­lon, schoon­heids­sa­lon en strijk­ruim­te. Ook het be­ge­lei­den van cli­ën­ten bij ac­ti­vi­tei­ten be­hoort tot de prak­tijk. De leer­lin­gen van de op­lei­ding Groen on­der­hou­den de (be­leef)tuin. In de gas­te­rij De Stoof er­va­ren de ho­re­ca­leer­lin­gen de prak­tijk van hun vak.