Lan­de­lijk Hun­ting­ton con­gres 2 april

Zorg­mij­den: Er is toch niets aan de hand?

01-03-2019

Met als the­ma Zorg­mij­den: Er is toch niets aan de hand? or­ga­ni­seert Stich­ting Land van Hor­ne sa­men met de Ver­e­ni­ging van Hun­ting­ton een lan­de­lijk con­gres over de ziek­te van Hun­ting­ton. Het pro­gram­ma be­staat uit ple­nai­re pre­sen­ta­ties én work­shops met een breed sca­la aan on­der­wer­pen on­der lei­ding van ex­perts en er­va­rings­des­kun­di­gen uit di­ver­se vak­ge­bie­den. U kunt re­ke­nen op een leer­za­me en in­spi­re­ren­de dag!

Da­tum en tijd
Dins­dag 2 april 2019 van 10.00 tot 16.30 uur.

Lo­ca­tie
Ho­tel An­tje van de Sta­tie, Sta­ti­ons­plein 1 in Weert (te­gen­over NS-sta­ti­on Weert).

In­schrij­ven
Be­kijk hier het vol­le­di­ge pro­gram­ma van het Hun­ting­ton con­gres.

De slui­tings­da­tum voor in­schrij­ven is vrij­dag 22 maart 2019.