Land van Hor­ne volgt co­ro­na­richt­lij­nen Ver­en­So

Op het ge­bied van bron- en con­tact­on­der­zoek, qua­ran­tai­ne en iso­la­tie bij cli­ën­ten

02-04-2021

Nu een groot deel van de cli­ën­ten in de (woon)zorg­cen­tra van Land van Hor­ne ge­vac­ci­neerd is te­gen het co­ro­na­vi­rus, rijst de vraagt wat dit be­te­kent voor bron- en con­tact­on­der­zoek qua­ran­tai­ne en iso­la­tie? Land van Hor­ne blijft op dit vlak de richt­lij­nen van Ver­en­So, de ver­e­ni­ging voor spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de, vol­gen.

De richt­lij­nen van Ver­en­So zijn spe­ci­fiek ge­richt op kwets­ba­re ou­de­ren en kun­nen daar­om af­wij­ken van de richt­lij­nen van het RI­VM op het ge­bied van bron- en con­tact­on­der­zoek, qua­ran­tai­ne en iso­la­tie. Ver­en­So en het RI­VM stem­men hun richt­lij­nen wel met el­kaar af.

Waar­om de richt­lij­nen van Ver­en­So?
Over het ge­heel ge­no­men zijn de richt­lij­nen van Ver­en­So voor cli­ën­ten in (woon)zorg­cen­tra stren­ger dan de richt­lij­nen van het RI­VM. Dit heeft ener­zijds te ma­ken met de kwets­baar­heid van cli­ën­ten, maar an­der­zijds ook met het ge­ge­ven dat het las­tig is om pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len te ne­men. Denk aan het hou­den van 1,5 me­ter af­stand tot el­kaar, het in acht ne­men van de hy­gi­ë­ne maat­re­ge­len en het ge­bruik van per­soon­lij­ke be­scher­mings­mid­de­len. Dit maakt dat cli­ën­ten meer ri­si­co lo­pen.  Daar­naast is het nog niet be­kend of ie­mand die te­gen co­ro­na ge­vac­ci­neerd is, het vi­rus toch kan ver­sprei­den. Voor­zich­tig­heid blijft dus ge­bo­den on­danks de vac­ci­na­ties, daar­om blijft Land van Hor­ne de richt­lij­nen van Ver­en­So vol­gen.

Tes­ten en qua­ran­tai­ne
Het test­be­leid en qua­ran­tai­ne­be­leid zijn nog steeds van kracht zijn. Maar de maat­re­ge­len die ge­no­men wor­den bij cli­ën­ten die vol­le­dig ge­vac­ci­neerd zijn, zijn wel ver­soe­peld. In­dien een cli­ënt in­ten­sief con­tact heeft ge­had met ie­mand met co­ro­na, wordt hij on­danks de vol­le­di­ge vac­ci­na­tie nog wel ge­test op het co­ro­na­vi­rus en gaat 5 da­gen in qua­ran­tai­ne.
Voor meer in­for­ma­tie over de in­di­vi­du­e­le si­tu­a­tie van een cli­ënt kunt u con­tact op­ne­men met de  zorg­co­ör­di­na­tor of team­lei­der van de af­de­ling.

Land van Hor­ne blijft ver­de­re ver­soe­pe­lin­gen vol­gen en we houd u hier ui­ter­aard van op de hoog­te.