Land van Hor­ne start met vac­ci­ne­ren cli­ën­ten

01-02-2021

Maan­dag 1 fe­bru­a­ri 2021 star­ten we met het vac­ci­ne­ren van on­ze cli­ën­ten in ver­pleeg­hui­zen die hier­voor toe­stem­ming heb­ben ge­ge­ven. De groep kwets­ba­re ou­de­ren is hard ge­trof­fen door het co­ro­na­vi­rus. Het is daar­om ont­zet­tend be­lang­rijk dat de­ze groep ge­vac­ci­neerd kan wor­den.

In­ten­sie­ve voor­be­rei­din­gen
Het vei­lig en ver­ant­woord toe­die­nen van vac­ci­na­ties op de­ze schaal­groot­te ver­eist een ope­ra­tie van on­ge­ken­de om­vang met ui­ter­ste pre­ci­sie. Na we­ken in­ten­sie­ve en zorg­vul­di­ge voor­be­rei­din­gen kan Land van Hor­ne star­ten met het vac­ci­ne­ren van cli­ën­ten te­gen het co­ro­na­vi­rus.

Nieu­we fa­se
Mar­jon van de Mor­tel, voor­zit­ter raad van be­stuur: "Dit is een mo­ment waar we al een lan­ge tijd naar uit­kij­ken. Het is een start van een nieu­we fa­se waar­in co­ro­na geen in­vloed meer krijgt op de per­soons­ge­rich­te zorg en wel­zijn van on­ze cli­ën­ten."

Vac­ci­na­tie­team Land van Hor­ne
Land van Hor­ne heeft een spe­ci­aal vac­ci­na­tie­team sa­men­ge­steld. Het team be­staat uit ver­pleeg­kun­di­gen die be­schik­ken over de juis­te ken­nis en vaar­dig­he­den om de vac­ci­na­ties toe te die­nen. Op de lo­ca­tie is een arts aan­we­zig voor toe­zicht op de ma­nier van wer­ken en het ver­le­nen van even­tu­e­le na­zorg.

Groep cli­ën­ten
De groep cli­ën­ten die in aan­mer­king komt voor het vac­cin te­gen het co­ro­na­vi­rus wo­nen in de ver­pleeg­hui­zen van Land van Hor­ne én staan on­der ver­ant­woor­de­lijk­heid van een arts op lo­ca­tie. Ook de re­va­li­dan­ten van het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum ko­men in aan­mer­king voor het co­rona­vac­cin. De vac­ci­na­tie is vrij­wil­lig. Bij ie­de­re cli­ënt of wet­te­lij­ke ver­te­gen­woor­di­ger is toe­stem­ming ver­eist. Cli­ën­ten die thuis­zorg ont­van­gen of on­der ver­ant­woor­de­lijk­heid staan van de ei­gen huis­arts wor­den op­ge­roe­pen door de huis­arts en/of GGD. De vac­ci­na­tie­stra­te­gie van de over­heid is hier­bij lei­dend.