Land van Hor­ne start met boos­ter­vac­ci­na­tie bij cli­ën­ten

26-11-2021

Van­af 6 de­cem­ber 2021 start Land van Hor­ne met het vac­ci­ne­ren van een der­de vac­ci­na­tie aan cli­ën­ten in ver­pleeg­hui­zen die hier­voor toe­stem­ming heb­ben ge­ge­ven. De ou­de­ren zijn ex­tra kwets­baar voor het co­ro­na­vi­rus. Het is daar­om be­lang­rijk dat de­ze groep een der­de vac­ci­na­tie krijgt als ex­tra be­scher­ming.

Boos­ter­vac­ci­na­tie
Cli­ën­ten heb­ben de mo­ge­lijk­heid om aan­vul­lend op de twee vac­ci­na­ties een der­de vac­ci­na­tie te krij­gen, als ex­tra be­scher­ming te­gen ern­sti­ge ziek­te en zie­ken­huis­op­na­mes. Dat is vol­gens de Ge­zond­heids­raad no­dig om­dat ou­de­ren na de ba­sis­se­rie van 1 of 2 vac­ci­na­ties een iets min­der ho­ge be­scher­ming heb­ben dan an­de­re leef­tijds­groe­pen. Een der­de vac­ci­na­tie is be­doeld als op­pep­per om de be­scher­ming op peil te hou­den, daar­om ook wel boos­ter­vac­ci­na­tie ge­noemd.

In­ten­sie­ve voor­be­rei­din­gen
Het vei­lig en ver­ant­woord toe­die­nen van vac­ci­na­ties op de­ze schaal­groot­te en met de bij­be­ho­ren­de uit­zon­de­rin­gen ver­eist een ope­ra­tie van on­ge­ken­de om­vang met ui­ter­ste pre­ci­sie. Zo ko­men cli­ën­ten al­leen in aan­mer­king voor een vac­ci­na­tie in­dien ze mi­ni­maal 6 maan­den vol­le­dig ge­vac­ci­neerd zijn en mi­ni­maal 6 maan­den ge­le­den het co­ro­na­vi­rus heb­ben door­ge­maakt. Na in­ten­sie­ve en zorg­vul­di­ge voor­be­rei­din­gen start Land van Hor­ne van­af 6 de­cem­ber met vac­ci­ne­ren.

Be­kwaam­heid en be­voegd­heid
De ver­zor­gen­den en ver­pleeg­kun­di­gen die de der­de vac­ci­na­ties toe­die­nen be­schik­ken over de juis­te ken­nis en vaar­dig­he­den. Op de lo­ca­tie is een arts aan­we­zig voor toe­zicht op de ma­nier van wer­ken en het ver­le­nen van even­tu­e­le na­zorg.

Groep cli­ën­ten
De cli­ën­ten die in aan­mer­king ko­men voor het boos­ter­vac­cin wo­nen in de zorg­cen­tra van Land van Hor­ne én staan on­der ver­ant­woor­de­lijk­heid van een arts op lo­ca­tie. Land van Hor­ne doet haar ui­ter­ste best om er­voor te zor­gen dat cli­ën­ten die on­der ver­ant­woor­de­lijk­heid staan van de ei­gen huis­arts ook de mo­ge­lijk­heid heb­ben om zich te la­ten vac­ci­ne­ren door Land van Hor­ne. Ook de re­va­li­dan­ten van het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum ko­men in aan­mer­king voor het co­rona­vac­cin. De vac­ci­na­tie is vrij­wil­lig. Bij ie­de­re cli­ënt of wet­te­lij­ke ver­te­gen­woor­di­ger is toe­stem­ming ver­eist. Cli­ën­ten die thuis­zorg ont­van­gen wor­den op­ge­roe­pen door de huis­arts en/of GGD. De vac­ci­na­tie­stra­te­gie van de over­heid is hier­bij lei­dend.