Land van Hor­ne be­noemt nieu­we be­stuur­der

27-05-2020

Mar­jon van de Mor­tel (51) is per 1 sep­tem­ber be­noemd als lid raad van be­stuur van Stich­ting Land van Hor­ne. Van­af 1 no­vem­ber dit jaar zal in­te­rim be­stuur­der Ste­ven Han het voor­zit­ter­schap aan haar over­dra­gen.

Van de Mor­tel heeft veel er­va­ring in de VVT-sec­tor en de laat­ste ja­ren als sec­tor­di­rec­teur bij De Zorg­groep. Haar am­bi­tie, om de in­ge­zet­te koers van Land van Hor­ne voort te zet­ten en sa­men met de me­de­wer­kers en sta­ke­hol­ders de zorg in de re­gio Noord-Lim­burg en Zuid­oost-Bra­bant nog be­ter te ma­ken, geeft de raad van toe­zicht veel ver­trou­wen.
Mar­jon van de Mor­tel ziet er­naar uit om als nieu­we be­stuur­der te be­gin­nen bij Land van Hor­ne.

"Goe­de, vei­li­ge en pas­sen­de zorg aan cli­ën­ten, dat is waar Land van Hor­ne voor staat. Dit­zelf­de geldt ook voor pro­fes­si­o­ne­le, be­trok­ken en ge­luk­ki­ge me­de­wer­kers. Ik kijk er­naar uit ver­der te bou­wen aan de­ze am­bi­ties. Ik vind het een eer hier­aan lei­ding te ge­ven. De mis­sie 'je­zelf zijn, je­zelf blij­ven' spreekt mij enorm aan. Es­sen­ti­eel voor het be­hou­den van ei­gen re­gie en het ma­ken van ei­gen keu­zes. Die be­te­ke­nis waar te kun­nen ma­ken voor cli­ën­ten, me­de­wer­kers, sa­men­wer­kings­part­ners, is iets waar ik me graag voor in­zet."