Kerst­ster­ren en een praat­je

24-12-2018

Een mooie ver­ras­sing voor de cli­ën­ten van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth in Hae­len: de Stich­ting Vrien­den van St. Eli­sa­beth bood hen de af­ge­lo­pen week een mooie kerst­ster aan.

Be­stuurs­le­den Jo­hn Meeu­wis­sen en An­ny Koolen be­zorg­den de fleu­ri­ge plant bij al­le vijf­tig cli­ën­ten per­soon­lijk op de ka­mer en maak­ten tijd voor een per­soon­lijk praat­je. Dat laat­ste is al­tijd be­lang­rijk is, mis­schien be­lang­rij­ker zelfs dan het pre­sen­tje. Voor­al voor de ou­de­ren die wei­nig be­zoek krij­gen. Zij stel­den dit bij­zon­der op prijs. Mooie en dank­ba­re re­ac­ties wa­ren het ge­volg. Jo­hn en An­ny had­den na hun werk een vol­daan kerst­ge­voel. Men­sen blij ma­ken is toch het mooi­ste dat er is.