Ik Zorg: Lies in de top drie!

15-04-2019

On­ze col­le­ga Lies is het meest aan­ge­klik­te por­tret van de Ik Zorg cam­pag­ne in Lim­burg. Lan­de­lijk neemt ze plek twee in!

 

Over Lies
Lies is een ge­pen­si­o­neer­de ver­pleeg­kun­di­ge die een mooie staat van dienst heeft bij Land van Hor­ne. Ze is na haar pen­si­oen nog steeds als Ver­zor­gen­de IG werk­zaam bij zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert. Ge­fe­li­ci­teerd, Lies! Wat zijn we trots! Lees het bij­zon­de­re ver­haal van Lies.


Be­ken­de ge­zich­ten
Over­al in Ne­der­land zijn por­tret­ten en mo­ti­va­ties van men­sen in de zorg te zien en te ho­ren. Op de bus­hok­jes, langs de weg, op so­ci­a­le me­dia, in de krant… Met trots zijn ook me­de­wer­kers van Land van Hor­ne het ge­zicht van de­ze cam­pag­ne: Evie, Henk, Joy­ce, Il­se en Lies. Lees de bij­zon­de­re ver­ha­len van de­ze me­de­wer­kers.

Ove­ri­ge cij­fers
De Ik Zorg cam­pag­ne is al­weer een half jaar ge­le­den van start ge­gaan. Tij­dens de cam­pag­ne pe­ri­o­de we­ten zo'n 2000 men­sen de web­si­te www.ont­dek­de­zorg.nl te vin­den. Ge­mid­deld spen­deert de be­zoe­ker 4,5 mi­nuut op de si­te. Het per­cen­ta­ge be­zoe­kers dat de web­si­te ver­laat zon­der door te klik­ken is laag: slechts 4 pro­cent is blijk­baar niet ge­ïn­te­res­seerd in de con­tent. Maar waar klikt die ove­ri­ge 96 pro­cent dan wél op bij het be­zoe­ken van de web­si­te? Een groot deel klikt op het por­tret van on­ze col­le­ga Lies!

Ik Zorg cam­pag­ne
Op 1 no­vem­ber 2018 is de lan­de­lijk Ik Zorg cam­pag­ne van het mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport (VWS) van start ge­gaan. De sec­tor Zorg en Wel­zijn heeft de ko­men­de ja­ren veel ex­tra men­sen no­dig. Met de­ze cam­pag­ne wil­len ze men­sen la­ten zien dat wer­ken in de zorg- en wel­zijns­sec­tor veel kan­sen en mo­ge­lijk­he­den biedt.