Huur­ap­par­te­men­ten be­schik­baar in St. Char­les - Heyt­huy­sen

Le­vens­be­sten­dig wo­nen in St. Char­les

23-03-2021

Het ge­mo­der­ni­seer­de St. Char­les telt 79 ap­par­te­men­ten en ligt net bui­ten het dorp Heyt­huy­sen. Dit ka­rak­te­ris­tie­ke ge­bouw stamt uit de ja­ren 20 van de vo­ri­ge eeuw. Het voor­ma­lig zorg­cen­trum is ver­nieuwd en er is een woon­zorg­cen­trum voor in de plaats ge­ko­men. Door de prach­ti­ge tui­nen en de groe­ne om­ge­ving is dit een ide­a­le plek om te wo­nen als u van na­tuur en rust houdt. Een ap­par­te­ment hu­ren in St.Char­les be­te­kent zelf­stan­dig, com­for­ta­bel en vei­lig wo­nen. Hebt u een zor­gin­di­ca­tie, dan ont­vangt u in St. Char­les thuis­zorg van Land van Hor­ne, zo­als per­soon­lij­ke ver­zor­ging, in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding en hulp bij het huis­hou­ding, dit is af­han­ke­lijk van uw in­di­ca­tie. De wijk­ver­pleeg­kun­di­ge kan sa­men met u de mo­ge­lijk­he­den voor zorg- en dienst­ver­le­ning be­kij­ken.

Al­ge­meen

 • Adres: Op de Bos 2, 6093 NC, Heyt­huy­sen
 • Doel­groep: Ge­schikt voor se­ni­o­ren. Be­lang­stel­len­den van 65 jaar of ou­der met een zor­gin­di­ca­tie heb­ben voor­rang voor de­ze wo­ning
 • Wo­ning­ty­pe: Ap­par­te­ment met lift
 • Ver­die­ping: 1ste en 2de eta­ge
 • Be­schik­baar­heid: per di­rect

On­der­aan de­ze pa­gi­na vindt u di­ver­se af­beel­din­gen van de lo­ca­tie en van een wil­le­keu­rig ap­par­te­ment.

Lees hier meer al­ge­me­ne in­for­ma­tie

Huur- en ser­vi­ce­kos­ten

De huur­prijs be­draagt € 700,53 per maand, ex­clu­sief maan­de­lijk­se ser­vi­ce­kos­ten. De huur­prijs is gein­dexeerd tot 1 ju­li 2021.

On­der de ser­vi­ce­kos­ten val­len on­der meer de schoon­maak en ener­gie van de ge­meen­schap­pe­lij­ke ruim­tes, de lift, glas­be­was­sing, tuin­on­der­houd etc.
Naast de bo­ven­ge­noem­de kos­ten zijn de kos­ten voor gas, wa­ter en licht voor uw ei­gen re­ke­ning. U kiest zelf een ener­gie­le­ve­ran­cier en in­ter­net­pro­vi­der.

Woon­ruim­tes

 • Op­per­vlak­te wo­ning: 66,5 m²
 • Op­per­vlak­te woon­ka­mer: 27 m²
 • Aan­tal slaap­ka­mers: 1 slaap­ka­mer
 • Op­per­vlak­te slaap­ka­mer: 14.7 m²
 • Bal­kon: Ja
 • Ber­ging: Ja
 • Tuin: Ge­za­men­lijk

Be­kijk de plat­te­grond van een ap­par­te­ment

Voor­zie­nin­gen en fa­ci­li­tei­ten

 • Gas­te­rij Ka­ri­bu
 • Kap­per
 • Ka­pel
 • Win­kel
 • Ac­ti­vi­tei­ten­ruim­te
 • Al­ge­me­ne fiet­sen­stal­ling met op­laad­punt voor elek­tri­sche fiet­sen
 • Di­ver­se ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd door be­wo­ners en vrij­wil­li­gers, zo­als kaart­spel­len, kie­nen, be­weeg­ac­ti­vi­tei­ten en mu­ziek­mid­da­gen
 • Par­keer­ge­le­gen­heid

Lees hier meer over de voozie­nin­gen en fa­ci­li­tei­ten

Be­kijk de vi­deo voor een sfeer­im­pres­sie

Meer in­for­ma­tie

Wilt u meer in­for­ma­tie over wo­nen in St. Char­les of een be­zich­ti­ging, neem dan tij­dens kan­toor­uren con­tact op via 0900 333 55 of stuur een e-mail naar in­fo at land­van­hor­ne dot nl

Contactinformatie:
Klan­ten­ser­vi­ce
T: 0900 333 555
Tuin
Keuken
Ap­par­te­ment - slaap­ka­mer
Keuken
Ap­par­te­ment - keu­ken
Woonkamer
Ap­par­te­ment - woon­ka­mer
Woonkamer
Ap­par­te­ment - woon­ka­mer
Woonkamer
Ap­par­te­ment - woon­ka­mer
In­gang
Tuin
Tuin
Vooraanzicht
Voor­aan­zicht
Kapel
Ka­pel
Karibu
Ka­ri­bu