Hus­ho­ven gaat voor hoog­ste kwa­li­teit

Pro­gram­ma Waar­dig­heid & Trots

24-12-2018

Op wel­ke pun­ten sco­ren we goed en waar kun­nen we ons ver­der ont­wik­ke­len als het gaat om kwa­li­teit van zorg? Op de­ze vra­gen geeft de scan 'Waar­dig­heid en trots op lo­ca­tie' ant­woord die plaats vindt van 14 tot 19 ja­nu­a­ri in woon­zorg­cen­trum Hus­ho­ven.

De scan helpt ons om in­zicht te krij­gen in wel­ke ma­te on­ze zorg vol­doet aan de 8 the­ma's van het kwa­li­teits­ka­der ver­pleeg­huis­zorg. Op ba­sis van de be­vin­din­gen be­slui­ten we wel­ke pun­ten we ver­der op­pak­ken. Bij de scan zijn ex­perts van Waar­dig­heid en trots be­trok­ken.

In to­taal duurt de scan tus­sen de 6 tot 8 we­ken. Me­de­wer­kers ge­ven hun me­ning door het in­vul­len van een vra­gen­lijst. Daar­naast doen een aan­tal col­le­ga's die een af­spie­ge­ling vor­men van de lo­ca­tie mee in een groeps­ge­sprek om de re­sul­ta­ten van de vra­gen­lijs­ten te be­spre­ken. De werk­wij­ze is een prak­ti­sche ma­nier om een spie­gel voor te krij­gen. Daar­na gaan ze na­tuur­lijk ver­der met de uit­kom­sten.

De scan be­staat uit 4 on­der­de­len

  • Ana­ly­se van re­le­van­te do­cu­men­ten van de lo­ca­tie.
  • Vra­gen­lijst over hoe me­de­wer­kers de kwa­li­teit er­va­ren/be­oor­de­len over de 8 the­ma's van het kwa­li­teits­ka­der.
  • Op ba­sis van de uit­komst van de do­cu­men­ten en vra­gen­lijs­ten vin­den groeps­ge­sprek­ken plaats met een aan­tal col­le­ga's, zo­als een cli­ën­ten­raads­lid, vrij­wil­li­gers, fa­mi­lie, team­lei­ders en de be­stuur­der. Zo krij­gen we een ge­za­men­lijk beeld over hoe on­ze lo­ca­tie er­voor staat. Op wel­ke on­der­de­len doen we het goed en wel­ke on­der­de­len heb­ben aan­dacht no­dig.
  • De lo­ca­tiema­na­ger, be­stuur­der en de be­ge­lei­der/coach van Waar­dig­heid en trots be­spre­ken de be­vin­din­gen op lo­ca­tie. Op ba­sis hier­van ma­ken we een plan van aan­pak.

Wat is Waar­dig­heid en trots op lo­ca­tie?

"De ver­pleeg­huis­zorg kan en moet merk­baar, meet­baar en voel­baar be­ter in elk ver­pleeg­huis en op el­ke lo­ca­tie. Lief­de­vol­le zorg, meer tijd en aan­dacht voor on­ze ou­de­ren. Daar gaat het om." Dat zei mi­nis­ter Hu­go de Jon­ge in april 2018 toen hij het pro­gram­ma Thuis in het ver­pleeg­huis aan­kon­dig­de. Waar­dig­heid en trots op lo­ca­tie is een on­der­deel van dit pro­gram­ma, waar­bij ver­pleeg­hui­zen on­der­steu­ning kun­nen krij­gen. Dit deel­pro­gram­ma start of­fi­ci­eel in ja­nu­a­ri 2019. Van­af dan kun­nen al­le ver­pleeg­huis­lo­ca­ties zich aan­mel­den. Wij zijn sa­men met zo'n 50 an­de­re lo­ca­ties de eer­ste die deel­ne­men en hel­pen daar­mee het pro­gram­ma zo vorm te ge­ven dat het aan­sluit bij de be­hoef­te van ver­pleeg­hui­zen.

Het pro­gram­ma­team van Waar­dig­heid en trots op lo­ca­tie is on­der­ge­bracht bij Vi­lans, ken­nis­cen­trum voor ou­de­ren­zorg. Daar wer­ken ex­perts die er­va­ring heb­ben met het eer­de­re pro­gram­ma Waar­dig­heid en trots, Ruim­te voor ver­pleeg­hui­zen.

Contactinformatie:
(JLG) Jan van den Eijn­den
T: (0495) 45 69 96