Fit­ness Vi­taal 50+: meer dan een 'ge­wo­ne' sport­school

Fit­ness­groe­pen be­ge­leid door fy­si­o­the­ra­peu­ten

29-11-2018

Be­we­gen is ge­zond voor ie­der­een. on­ge­acht wel­ke leef­tijd! Na­tuur­lijk…… het maakt u fit­ter, ster­ker en le­ni­ger. Ook is be­we­gen goed voor de her­se­nen én voor het hu­meur. Wilt u ook graag meer be­we­gen, maar voelt u zich niet op uw ge­mak in de sport­school? Bij Joy­ce en Chan­tal bent u in goe­de han­den!

 

Fit­nes­s­les­sen ge­richt op ou­de­ren

Joy­ce Ber­ge­voet en Chan­tal Rae­mae­kers, fy­si­o­the­ra­peu­ten bij Land van Hor­ne, heb­ben Fit­ness Vi­taal 50+ ge­ïn­tro­du­ceerd. En nee, het is geen 'ge­wo­ne' sport­school. "Wij merk­ten dat voor veel ou­de­ren de drem­pel naar de sport­school te hoog is. Bij ons kun­nen ou­de­ren spor­ten met leef­tijds­ge­no­ten, zon­der pres­ta­tie­druk en on­der per­soon­lij­ke be­ge­lei­ding. En dit al­les in com­bi­na­tie met ge­zel­lig­heid maakt het leuk voor ie­der­een." Het zijn klei­ne fit­ness­groe­pen van maxi­maal 8 per­so­nen waar­door de le­den zich al snel ver­trouwd voe­len bin­nen de groep. Ze ge­ven een voor­beeld: "Als ie­mand niet aan­we­zig is bij de fit­nes­s­les, wor­den er di­rect vra­gen ge­steld".

Ie­de­re week een spor­tief uitje

Ie­de­re week gaat Hel­mien Win­ters (84 jaar) uit Weert een uur­tje naar de fit­nes­s­les. Ze heeft Joy­ce le­ren ken­nen tij­dens de re­va­li­da­tie van een heup­ope­ra­tie en is haar nog steeds erg dank­baar: "Dank­zij Joy­ce kan ik weer lo­pen". Joy­ce re­a­geert la­chend: "U heeft het toch echt zelf ge­daan, ik heb u al­leen op weg ge­hol­pen". Toen Hel­mien hoor­de dat de fy­si­o­the­ra­peu­ten be­zig wa­ren met het op­star­ten van een fit­ness­groep, hoef­de ze er niet lang over na te den­ken en meld­de zich di­rect aan. "Ik vind het heer­lijk om te be­we­gen. Het maakt me echt fit­ter!" Ze sport niet al­leen voor haar ge­zond­heid, maar ook voor de ge­zel­lig­heid. "Voor mij is het ie­de­re week weer een uitje!"

Ver­huis­plan­nen

De oe­fen­ruim­te is op dit mo­ment in het Sint Jans Gast­huis, maar dat is een tij­de­lij­ke op­los­sing. "We kij­ken er naar uit om te ver­hui­zen naar het nieu­we Be­han­del­cen­trum waar wij een mooie, apar­te fit­ness­ruim­te krij­gen".

Ac­tie! Tot 1 fe­bru­a­ri 2019 hoeft u geen in­schrijf­kos­ten te be­ta­len en ont­vangt u een leuk wel­komst­ge­schen­kje. 

Kijk voor meer in­for­ma­tie op Fit­ness Vi­taal 50+

Contactinformatie:
Af­de­ling fy­si­o­the­ra­pie
T: 0900 333 55 55