Ex­tra maat­re­ge­len om de ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te­gen te gaan

01-10-2020

Zo­als be­kend is, zijn er door de over­heid van­af 29 sep­tem­ber ex­tra maat­re­ge­len ge­no­men om de ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te­gen te gaan. Ook in de om­ge­ving en bin­nen Land van Hor­ne zien we de be­smet­tin­gen op­lo­pen waar­door we he­laas ge­nood­zaakt zijn om van­af don­der­dag 1 ok­to­ber ex­tra maat­re­ge­len te ne­men.

Ex­tra maat­re­ge­len be­zoek
Van­af don­der­dag 1 ok­to­ber ziet een be­zoek aan de lo­ca­ties Ee­gels­hoe­ve, Hus­ho­ven, Hier­o­ny­mus, Hor­ne­hoof, Ma­ri­ën­burght, Ma­ris­hof, Mar­ti­nus, Ne­der­ma­ze­hof, Rust in Roy, St. Eli­sa­beth, St. Jo­seph, Ver­vers­hof, Wit­ven en Zuy­der­borgh er als volgt uit:

 • Draag tij­dens een be­zoek het mond­neus­mas­ker dat door de lo­ca­tie be­schik­baar wordt ge­steld. De­ze kunt u bij de in­gang van de lo­ca­tie vin­den. Dit zijn me­disch mond­neus­mas­kers die zo­wel het be­zoek als on­ze cli­ën­ten en me­de­wer­kers be­scher­men. Een niet-me­disch mond­neus­mas­ker geeft de­ze be­scher­ming niet.
 • Het be­zoek vindt plaats op de ei­gen ka­mer of ap­par­te­ment van de be­wo­ner en op 1,5 me­ter af­stand. 
 • Het be­zoek gaat recht­streeks naar de ka­mer of het ap­par­te­ment en na het be­zoek recht­streeks naar de uit­gang en maakt geen ge­bruik van de al­ge­me­ne fa­ci­li­tei­ten van de lo­ca­tie.

Ex­tra maat­re­ge­len bin­nen Land van Hor­ne
Naast bo­ven­staan­de maat­re­ge­len die op het be­zoek van toe­pas­sing zijn, neemt Land van Hor­ne nog meer maat­re­ge­len. Zo dra­gen van­af 1 ok­to­ber al­le me­de­wer­kers van Land van Hor­ne, zo­wel op de lo­ca­ties als in de wijk­ver­ple­ging ter pre­ven­tie een mond­neus­mas­ker, blij­ven de gas­te­rij­en ge­o­pend voor maxi­maal 30 men­sen en op 1,5 me­ter af­stand en vindt er ex­tra schoon­maak plaats van de hand­con­tact­pun­ten.

Ba­sis­maat­re­ge­len
De­ze ex­tra maat­re­ge­len ne­men we als aan­vul­ling op de ba­sis­maat­re­ge­len van­uit de over­heid. We at­ten­de­ren u daar­om nog­maals op de ba­sis­maat­re­gels:

 • Blijf bij klach­ten thuis en laat u tes­ten;
 • Houd 1,5 me­ter af­stand van an­de­ren;
 • Was vaak uw han­den en hoest en nies in uw el­le­boog; 
 • Werk zo­veel mo­ge­lijk thuis;
 • Ver­mijd druk­te:
  • ga weg als het druk is;
  • reis zo­veel mo­ge­lijk bui­ten de spits.

Sa­men te­gen het co­ro­na­vi­rus
We be­grij­pen dat de ex­tra maat­re­ge­len een gro­te im­pact heb­ben op on­ze me­de­wer­kers, cli­ën­ten, man­tel­zor­gers en fa­mi­lie. Al­leen sa­men kun­nen we er­voor zor­gen dat het co­ro­na­vi­rus geen kans krijgt en be­scher­men we de men­sen om ons heen die ons dier­baar zijn. Houd u dus aan al­le maat­re­ge­len.