Ef­fect lock­down en in­zet be­zoek­re­ge­ling

18-12-2020

Het co­ro­na­vi­rus grijpt op­nieuw ra­zend­snel om zich heen. Het aan­tal be­smet­tin­gen neemt ern­stig toe, lan­de­lijk en bij Land van Hor­ne. Ne­der­land is in een stren­ge lock­down. En Land van Hor­ne is daar­naast he­laas ge­nood­zaakt om be­zoek aan haar lo­ca­ties te be­pre­ken per 18 de­cem­ber.

Be­zoek be­per­ken
Land van Hor­ne be­perkt per 18 de­cem­ber het be­zoek aan haar lo­ca­ties*. Dit be­te­kent:

  • Per cli­ënt maxi­maal 1 be­zoek­mo­ment per dag, waar­bij 1 be­zoe­ker wel­kom is. Hier­bij is het drin­gen­de ad­vies om één vas­te be­zoe­ker te kie­zen om ver­schil­len­de con­tac­ten te mi­ni­ma­li­se­ren.
  • We ma­ken geen uit­zon­de­ring voor het aan­tal be­zoe­kers tij­dens de feest­da­gen.
  • Het be­zoek vindt plaats op de ka­mer/het ap­par­te­ment van de cli­ënt.
  • De be­zoe­ker draagt van­af bin­nen­komst tot­dat hij de lo­ca­tie ver­laat een mond­neus­mas­ker dat door Land van Hor­ne be­schik­baar wordt ge­steld. Dus ook op de ka­mer of het ap­par­te­ment van de cli­ënt.

Cli­ën­ten mo­gen met een naas­te naar bui­ten of op fa­mi­lie­be­zoek. Maar ben u be­wust van de mo­ge­lij­ke ge­vol­gen en ri­si­co's hier­van. Is uw naas­te tij­dens het be­zoek in con­tact ge­ko­men met ie­mand met co­ro­na­ge­re­la­teer­de klach­ten, dan moet hij bij te­rug­komst mo­ge­lijk in qua­ran­tai­ne gaan om me­de­be­wo­ners en me­de­wer­kers van de af­de­ling te be­scher­men. Denk daar­om goed na als u uw naas­te mee naar huis neemt en houd u al­tijd aan maat­re­ge­len zo­als het hou­den van 1,5 me­ter af­stand en het ge­bruik van een mond­neus­mas­ker.

Ef­fect lock­down
De lan­de­lij­ke lock­down vraagt ook aan­scher­ping van de dienst­ver­le­ning op on­ze lo­ca­ties. Dit be­te­kent dat:

  • De kap­sa­lons in on­ze lo­ca­ties slui­ten. Thuis­kap­pers zijn ook niet toe­ge­staan en het is even­eens niet de be­doe­ling dat een naas­te het haar knipt of kapt.
  • Pe­di­cu­res wor­den al­leen in­ge­zet wan­neer dit me­disch nood­za­ke­lijk is. 


Ba­sis­maat­re­ge­len
Om con­tro­le over het co­ro­na­vi­rus te krij­gen blijft het ont­zet­tend be­lang­rijk dat we ons al­tijd én over­al aan de vol­gen­de ba­sis­maat­re­gels hou­den:

  • Blijf thuis bij klach­ten en laat u tes­ten
  • Houd 1,5 me­ter af­stand van an­de­ren
  • Was vaak uw han­den
  • Hoest en nies in uw el­le­boog

* On­der on­ze lo­ca­ties ver­staan we in de­ze con­text: Ee­gels­hoe­ve, Hus­ho­ven, Hier­o­ny­mus, Hor­ne­hoof, Ma­ri­ën­burght, Ma­ris­hof, Mar­ti­nus, Ne­der­ma­ze­hof, Rust in Roy, St. Eli­sa­beth, St. Jo­seph, Ver­vers­hof, Wit­ven en Zuy­der­borgh.