Eer­ste zo­mer­fes­ti­val in Ma­ri­ën­burght

29-07-2019

Sta­len­de zon, goe­de tem­pe­ra­tuur, en­thou­si­as­te men­sen; ge­noeg in­gre­di­ën­ten om er een ge­zel­lig zo­mer­fes­ti­val van te ma­ken in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght. Zon­dag 21 ju­li was het eer­ste "Vrien­den van Ma­ri­ën­burght Zo­mer Fes­ti­val" voor fa­mi­lie en be­wo­ners van het Bu­del­se zorg­cen­trum een feit.

Bij de hoofd­in­gang van het zorg­cen­trum was een groot ter­ras met po­di­um en dj ta­fel en vol­doen­de ruim­te om te dan­sen. En of er ge­danst werd! Na de ope­ning start­te zan­ger Emi­le Baars als eer­ste van 5 ar­ties­ten. Hij bracht met­een de stem­ming er­in. Dat de be­wo­ners ge­no­ten, was af te le­zen aan de lach op hun ge­zich­ten en het en­thou­si­as­me dat het te­weeg bracht. Ook fa­mi­lie ge­noot van dit ont­span­nen sa­men­zijn: "Dit heb­ben we toch maar mooi mee­ge­pakt" en "Een mooie her­in­ne­ring" wa­ren en­ke­le uit­spra­ken.

Tij­dens de mid­dag proost­ten al­len op het eer­ste Vrien­den van Ma­ri­ën­burght Zo­mer Fes­ti­val en ge­noot ie­der­een van de lek­ke­re hap­jes, ge­schon­ken Sla­ge­rij van Meijl uit Soe­rendonk. De op­tre­dens van de ar­ties­ten wa­ren di­vers, maar had­den al­len één ding ge­meen: ze brach­ten veel vro­lijk­heid en ont­span­ning. Be­wo­ners, fa­mi­lie en per­so­neel ge­no­ten sa­men Kij­ken te­rug op een bij­zon­de­re mid­dag. Riks de Jong Reis- en Ad­vies­bu­ro Bu­del, Sla­ge­rij-Vers­spe­ci­a­list Jan en Mar­leen van Meijl en de Vrien­den van Ma­ri­ën­burght har­te­lijk dank voor het mo­ge­lijk ma­ken van de­ze mooie mid­dag. (Fo­to Harm van Leeu­wen | Ham­mie)