Dou­ble Clas­sics

Cli­ën­ten in old­ti­mers door Cra­nen­don­ck

11-06-2018

Een ka­ra­vaan prach­tig old­ti­mers reed door Cra­nen­don­ck en om­lig­gen­de ge­meen­ten met in ie­de­re 'ou­de slee' een of meer­de­re cli­ën­ten van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght in Bu­del.

Ini­ti­a­tief­ne­mers van Dou­ble Clas­sics zijn drie old­ti­mer­be­zit­ters: Frits van Cra­nen­broek, Toon van Cra­nen­broek en Si­mon Brug­mans. Zij be­zor­gen voor het vijf­de jaar de be­wo­ners van Ma­ri­ën­burght een on­ver­ge­te­lij­ke dag. De toer­tocht is voor­al be­doeld voor die ou­de­ren die door hun ho­ge leef­tijd of ge­zond­heids­om­stan­dig­he­den nog maar wei­nig bui­tens­huis ko­men. Een prach­tig eve­ne­ment, na­mens de be­wo­ners har­te­lijk dank!