Do­cu­men­tai­re over de ziek­te van Hun­ting­ton

Le­ven met de ziek­te van Hun­ting­ton

13-04-2021

L1 stond af­ge­lo­pen week­end in het te­ken van de ziek­te van Hun­ting­ton. De pro­gres­sie­ve her­sen­ziek­te is nog re­la­tief on­be­kend bij het pu­bliek, en dat zorgt voor on­be­grip. Om dat te ver­an­de­ren ver­tel­len cli­ën­ten en me­de­wer­kers van Land van Hor­ne het éch­te ver­haal over de­ze pro­gres­sie­ve her­sen­ziek­te.

Te­le­vi­sie uit­zen­ding te­rug­kij­ken?

In de te­le­vi­sie uit­zen­ding van za­ter­dag 10 april geeft Ga­by een kijk­je op de Hun­ting­ton­woon­groep aan het Zorg­plein Land van Hor­ne waar ze spe­ci­a­lis­ti­sche zorg en on­der­steu­ning krijgt. Me­de­wer­kers Tan­ja, co­ör­di­ne­rend ver­pleeg­kun­di­ge, en Ani­ta, zorg­co­ör­di­na­tor, lich­ten de zorg ver­der toe.
Kijk de uit­zen­ding te­rug op de web­si­te van L1

Do­cu­men­tai­re te­rug­kij­ken?

Zon­dag 11 april is de do­cu­men­tai­re over de ziek­te van Hun­ting­ton in pre­mi­è­re ge­gaan op L1. In de­ze do­cu­men­tai­re geeft Ma­ria een in­kijk­je in haar le­ven. Ze heeft de ziek­te van Hun­ting­ton, een pro­gres­sie­ve her­sen­ziek­te wat re­la­tief nog on­be­kend is bij het pu­bliek. De ziek­te is ei­gen­lijk een com­bi­na­tie van parkin­son, de­men­tie en ALS. Maat­schap­pe­lijk wer­ker Wil­le­ke on­der­steunt en be­ge­leidt Ma­ria en haar naas­ten met de ziek­te. De open­har­ti­ge ver­ha­len in de do­cu­men­tai­re zul­len je bij blij­ven.

Met steun van Zorg aan Zet heeft film­ma­ker Bart Höl­scher uit Baar­lo twee­de­li­ge do­cu­men­tai­res op­ge­no­men, waar­on­der de do­cu­men­tai­re over het le­ven van Ma­ria met de ziek­te van Hun­ting­ton. De do­cu­men­tai­res be­staan uit eer­lij­ke por­tret­ten van men­sen uit de prak­tijk die la­ten zien hoe mooi en veel­zij­dig de zorg­sec­tor is.

Be­kijk de do­cu­men­tai­re op het You­tu­be ka­naal van Land van Hor­ne