'Dé kans om het ech­te ver­haal te ver­tel­len'

10-09-2020

Nog te­veel men­sen den­ken en pra­ten ne­ga­tief over on­ze sec­tor. Dood­zon­de, ze moesten eens we­ten hoe mooi het is om te wer­ken in zorg en wel­zijn. Hoe­veel be­te­ke­nis het le­ven krijgt door er voor een an­der te zijn. Om de beeld­vor­ming po­si­tie­ver te kleu­ren, maakt film­ma­ker Bart Höl­scher, in sa­men­wer­king met Zorg aan Zet, een drie­de­li­ge do­cu­men­tai­re­se­rie. Éch­te men­sen met éch­te ver­ha­len uit de prak­tijk. Het wordt prach­tig en waar­de­vol, zo leert een eer­ste blik ach­ter de scher­men.

Joy­ce Hef­fels, pro­ject­lei­der dienst Be­han­de­ling bij Land van Hor­ne in Weert: "In ok­to­ber vo­rig jaar kwam de vraag of wij wil­den mee­wer­ken aan de­ze se­rie. Dat voel­de met­een goed. Voor ons is de­ze do­cu­men­tai­re een uit­ge­le­zen kans om meer be­kend­heid en be­grip te cre­ë­ren voor de ziek­te van Hun­ting­ton. En om te la­ten zien hoe di­vers on­ze ge­spe­ci­a­li­seer­de zorg is voor de­ze cli­ën­ten. Hun­ting­ton is een er­fe­lij­ke en pro­gres­sie­ve her­sen­aan­doe­ning die men­sen vaak al op jon­ge­re leef­tijd treft en die diep in­grijpt in het ge­zin. Het is hef­tig, maar dat maakt het te­ge­lij­ker­tijd ook ont­roe­rend mooi. Ook die po­si­tie­ve kant wil­len we via de­ze do­cu­men­tai­re la­ten zien. Hoe bij­zon­der het is om met de­ze cli­ën­ten te wer­ken. En hoe be­lang­rijk dat er be­grip is voor hun ziek­te.

Bij de eer­ste ken­nis­ma­king ver­tel­de film­ma­ker Bart Höl­scher wat zijn mo­tie­ven wa­ren. Hij wordt niet ge­dre­ven door sen­sa­tie, hij wil een eer­lijk ver­haal ver­tel­len, pro­fes­si­o­neel en in­te­ger. Ge­woon, zo­als het is in de zorg. Dat gaf de door­slag. Ook de ver­volg­ge­sprek­ken met cli­ënt Ma­ria en on­ze maat­schap­pe­lijk wer­ker Wil­le­ke ver­lie­pen pret­tig. In een open sfeer werd af­ge­spro­ken wat wel en niet ge­filmd zou wor­den. Ma­ria was heel en­thou­si­ast, ze vindt het be­lang­rijk om haar ver­haal te de­len. Als or­ga­ni­sa­tie on­der­steu­nen wij dat van har­te.

De do­cu­men­tai­re is een weer­spie­ge­ling

De­ze do­cu­men­tai­re ver­telt het éch­te ver­haal en laat zien hoe mooi en af­wis­se­lend het is om in de zorg te wer­ken. Wat je kunt be­te­ke­nen voor een an­der. Men­sen die mis­schien nog twij­fe­len over een baan in zorg en wel­zijn, zou ik wil­len mee­ge­ven: geef het ge­woon een kans en er­vaar wat het met je doet. Dat ge­voel dat je na je werk thuis­komt en denkt: 'Dat heb­ben we sa­men toch weer mooi ge­daan'. Hoe ziek ie­mand ook is, het is de mens ach­ter de ziek­te die ons drijft. De­ze do­cu­men­tai­re weer­spie­gelt hoe wij on­ze cli­ën­ten zelf be­na­de­ren. Hun waar­dig­heid staat cen­traal."