Dag­be­han­de­ling Hun­ting­ton

Een kijk­je in de keu­ken bij de dag­be­han­de­ling voor Hun­ting­ton­pa­ti­ën­ten

24-02-2021

Zo'n vier da­gen per week ko­men er Hun­ting­ton­pa­ti­ën­ten uit Lim­burg en Bra­bant naar de dag­be­han­de­ling op het zorg­plein van Land van Hor­ne. Ani­ta van Pol – We­te­mans, zorg­co­ör­di­na­tor geeft graag een kijk­je in de keu­ken.

Ac­ti­vi­tei­ten plan­nen
Bij de dag­be­han­de­ling wordt ie­de­re dag zo goed mo­ge­lijk ge­pland, zo­dat er ba­lans is tus­sen rust en ac­ti­vi­teit. Een aan­tal veel voor­ko­men­de ac­ti­vi­tei­ten zijn wan­de­len, knut­se­len, een spel­le­tje spe­len, met de duo­fiets er­op uit, groeps­ge­sprek­ken on­der lei­ding van maat­schap­pe­lijk werk, de brain­trai­ner of iets ko­ken. Om pas­sen­de ac­ti­vi­tei­ten te be­den­ken, kij­ken we al­tijd naar de in­te­res­ses van de cli­ën­ten.

Ruim­te voor ei­gen ini­ti­a­tief
Me­vrouw A. komt drie keer per week naar de dag­be­han­de­ling en knut­selt en bakt graag. Ze toont zelf veel ini­ti­a­tief in het be­den­ken van af­wis­se­len­de ac­ti­vi­tei­ten. Zo zoekt ze bij­voor­beeld ac­tief op het in­ter­net naar idee­ën wat er ge­knut­seld kan wor­den. Ook schil­dert ze zelf erg graag en heeft ze mooie schil­de­rij­en voor de ruim­te van de dag­be­han­de­ling ge­maakt. We­ke­lijks wordt er een bak­ac­ti­vi­teit ge­or­ga­ni­seerd en hier doet me­vrouw A. ook en­thou­si­ast aan mee. Op de fo­to zie je haar ij­ve­rig aan de slag met een schil­de­rij.

Con­tact is be­lang­rijk
De cli­ën­ten vin­den het con­tact met an­de­ren erg be­lang­rijk, want ie­der­een be­grijpt el­kaar. Ani­ta van Pol - We­te­mans, zorg­co­ör­di­na­tor: "Het is mooi om met de­ze groep te wer­ken. De ene moet juist wat meer ge­sti­mu­leerd wor­den en bij de an­der is dit juist he­le­maal niet no­dig. We vin­den het be­lang­rijk dat ie­der zijn ei­gen re­gie houdt, zo­dat ze ook met ple­zier naar de dag­be­han­de­ling blij­ven ko­men."