Co­rona­cen­trum ge­o­pend in De Oran­je­rie, Roer­mond

Een unie­ke sa­men­wer­king tus­sen huis­art­sen en zorg­in­stel­lin­gen

30-03-2020

Huis­art­sen en zorg­in­stel­lin­gen in Noord- en Mid­den-Lim­burg ope­nen vrij­dag 27 maart 2020 het Co­rona­cen­trum Roer­mond in Van der Valk The­a­ter­ho­tel De Oran­je­rie. Dit cen­trum be­staat uit een Thuis­zorg­ho­tel en Huis­art­sen­post. Door een nau­we sa­men­wer­king tus­sen eer­ste­lijns zor­gor­ga­ni­sa­ties kun­nen op CO­VID-19 ver­dach­te pa­ti­ën­ten ge­za­men­lijk wor­den op­ge­van­gen.

Het aan­tal be­smet­te per­so­nen met het co­ro­na­vi­rus neemt da­ge­lijks toe. Voor huis­art­sen en (thuis)zorg­me­de­wer­kers be­te­kent dit een ex­tra be­las­ting en ook zie­ken­hui­zen zien de druk op het zorg­sys­teem toe­ne­men. Co­rona­cen­trum Roer­mond wordt ge­o­pend om de huis­art­sen, thuis­zorg en zie­ken­hui­zen in de re­gio Noord- en Mid­den-Lim­burg te ont­las­ten, zo­dat zij eer­ste­lijns zorg aan in­wo­ners kun­nen blij­ven ga­ran­de­ren.

In de prak­tijk be­te­kent dit dat het Van der Valk Ho­tel vol­le­dig is vrij­ge­maakt en de ko­men­de tijd zal die­nen als Co­rona­cen­trum. Co­ron­a­pa­ti­ën­ten wor­den, wan­neer zij 'te goed zijn voor het zie­ken­huis, maar te slecht zijn voor thuis', door de huis­arts door­ver­we­zen.

Thuis­zorg­ho­tel

In het Thuis­zorg­ho­tel wor­den pa­ti­ën­ten met een lich­te zorg­be­hoef­te on­der­ge­bracht. Dit geldt bij­voor­beeld voor pa­ti­ën­ten die na een ver­blijf in het zie­ken­huis nog niet naar huis kun­nen of pa­ti­ën­ten die te ziek zijn om thuis te kun­nen blij­ven. Er wor­den al­ler­eerst 24 zorg­plek­ken in­ge­richt, met de mo­ge­lijk­heid tot uit­brei­ding. Door de er­va­rin­gen die daar­mee wor­den op­ge­daan, kan er bij een ex­po­nen­ti­ë­le toe­na­me snel wor­den op­ge­schaald naar een gro­ter aan­tal bed­den.

Huis­art­sen­post Roer­mond

Naast het Thuis­zorg­ho­tel opent op de­zelf­de lo­ca­tie een Huis­art­sen­post voor men­sen met ver­den­king van het co­ro­na­vi­rus. Ex­per­ti­se van de be­han­de­lin­gen wor­den hier 24/7 ge­bun­deld waar­door er snel­ler ge­han­deld kan wor­den wan­neer be­han­de­ling of op­na­me no­dig is. Op de­ze wij­ze wordt de re­gu­lie­re zorg via huis­art­sen ont­last.

Door­ver­wij­zing nood­za­ke­lijk

Het is niet mo­ge­lijk voor pa­ti­ën­ten om zich­zelf te mel­den bij de Oran­je­rie. De om­ge­ving van het ho­tel is vol­le­dig af­ge­schermd waar­door de lo­ca­tie niet be­zocht kan wor­den. Men­sen met co­ro­na-ge­re­la­teer­de klach­ten moe­ten te­le­fo­nisch con­tact op­ne­men met de ei­gen huis­arts of de huis­art­sen­post.

Zorg­part­ners

Door de in­ten­sie­ve sa­men­wer­king is het de (zorg)part­ners in Noord- en Mid­den-Lim­burg, sa­men met het Ro­de Kruis, ge­lukt om dit cen­trum snel ope­ra­ti­o­neel te krij­gen. Het re­sul­taat van een ja­ren­lan­ge, op­ti­ma­le sa­men­wer­king tus­sen Pro­t­ei­on, De Zorg­groep, Land van Hor­ne, Co­he­sie, Me­dit­ta, Am­bu­lan­ce­zorg Lim­burg-Noord, GGD/GHOR en Vei­lig­heids­re­gio Lim­burg-Noord.