Blijf be­we­gen in de­ze tijd

Fy­si­o­the­ra­pie - Vi­taal Thuis

05-02-2021

Door de hui­di­ge si­tu­a­tie rond­om co­ro­na gaan men­sen min­der snel naar de fy­si­o­the­ra­peut. Juist in de­ze tijd is het be­lang­rijk om aan uw ge­zond­heid te wer­ken.

Blijf aan uw ge­zond­heid wer­ken
Door de lock­down zijn veel men­sen min­der ac­tief en be­we­gen ook min­der. Met na­me bij ou­de­ren ligt ach­ter­uit­gang van het func­ti­o­ne­ren op de loer. Zo kun­nen ze een ver­hoogd val­ri­si­co ont­wik­ke­len, min­der goed kun­nen lo­pen of vol­le­dig van de been af ra­ken. Bij thuis­wo­nen­de ou­de­ren kan dit ne­ga­tie­ve ge­vol­gen heb­ben, zo­als bij­voor­beeld ver­min­der­de zelf­stan­dig­heid en in er­ge­re ge­val­len op­na­me in zie­ken­huis of zorg­in­stel­ling.

Wij staan voor u klaar
Als er te lang wordt ge­wacht met de be­han­de­ling van de­ze ach­ter­uit­gang, her­stelt men vaak min­der snel en in som­mi­ge ge­val­len niet meer vol­le­dig. Het is daar­om be­lang­rijk om te we­ten dat on­ze fy­si­o­the­ra­peu­ten van Vi­taal Thuis ook in de­ze tijd voor u klaar staan. U kunt bij ons te­recht voor fy­si­o­the­ra­peu­ti­sche be­han­de­lin­gen, zo­wel op de lo­ca­ties van Land van Hor­ne als bij u thuis. Voor uw en on­ze vei­lig­heid wer­ken wij vol­le­dig vol­gens de richt­lij­nen van het RI­VM.

Vra­gen?
In­dien u of uw naas­te een vraag heeft voor fy­si­o­the­ra­pie, neem dan ge­rust con­tact op met de fy­si­o­the­ra­peu­ten van Vi­taal Thuis via 088 987 85 00.

Over Vi­taal Thuis
Het team van Vi­taal Thuis, on­der­deel van Stich­ting Land van Hor­ne, be­staat uit be­han­de­la­ren
met spe­ci­a­lis­ti­sche ken­nis en er­va­ring. Denk aan een er­go­the­ra­peut, fy­si­o­the­ra­peut en di­ë­tis­te. De­ze ken­nis zet­ten ze bij men­sen thuis in, zo­dat ze zo vi­taal mo­ge­lijk ou­der kun­nen wor­den in de ei­gen ver­trouw­de om­ge­ving. In­dien het no­dig is wer­ken de be­han­de­la­ren nauw met el­kaar sa­men én met de wijk­ver­pleeg­kun­di­ge, huis­arts of be­han­de­laar in de wijk.

Contactinformatie:
Vi­taal Thuis
T: 088 987 85 00