Be­weeg­tuin Ne­der­weert on­der gro­te be­lang­stel­ling ge­o­pend

05-04-2016

Al vroeg ston­den men­sen klaar voor de poort van de nieu­we be­weeg­tuin in Ne­der­weert op woens­dag­mid­dag 30 maart: on­der gro­te be­lang­stel­ling werd de tuin met be­weeg­toe­stel­len fees­te­lijk ge­o­pend mid­dels het door­knip­pen van kleur­rij­ke lin­ten. En­ke­le re­ac­ties van de aan­we­zi­gen: "een fij­ne plek waar ik met mijn man naar toe kan gaan", tot "ik ga een trai­nings­pak ko­pen" en "hoe fijn is het om bui­ten fy­si­o­the­ra­pie te kun­nen krij­gen."

De tuin werd om 14 uur fees­te­lijk ge­o­pend. Een tuin waar­in ie­der­een kan wer­ken aan zijn of haar fit­heid mid­dels goed uit­ge­dach­te toe­stel­len. "Bur­ge­mees­ter Evers, de heer Wij­ers (di­rec­teur zorg Land van Hor­ne) en de heer Boog­mans van Kom­pan (le­ve­ran­cier van de tuin) hiel­den met z'n drie­ën een ope­nings­woord. Ze ver­tel­den al­len vol trots! Daar­na heb­ben zij de lin­ten door­ge­knipt", ver­telt Myr­na van der Weer­den, com­bi­na­tie­func­ti­o­na­ris Sport. "De men­sen gin­gen de tuin in en pro­beer­den de ve­le be­weeg­toe­stel­len uit. Er wa­ren cli­ën­ten van St. Jo­seph, jong en oud uit de wijk, men­sen van PSW, vrij­wil­li­gers, di­ver­se ver­e­ni­gin­gen en me­de­wer­kers van de ve­le sa­men­wer­ken­de or­ga­ni­sa­ties. Het was su­per druk!"

'Het la­men­spel viel met­een in de smaak'

Ani­ta Dec­kers, co­ör­di­na­tor vrij­wil­li­gers­werk bij Land van Hor­ne, is be­trok­ken bij het pro­ject en sprak di­ver­se men­sen in de tuin: "Een van be­weeg­toe­stel­len die de­ze mid­dag met­een in de smaak viel, was het lam­pen­spel waar­bij je zelf ener­gie op­wekt. Een an­de­re op­val­len­de ener­gie­op­wek­ker is de zit­fiets met een Ne­der­weerts tin­tje." Als je trapt hoor je lied­jes of Ne­der­weer­ter ver­ha­len die zijn in­ge­spro­ken door Bér Bijl­ma­kers, wijk­be­wo­ner. "Men­sen wa­ren en­thou­si­ast", ver­volgt Ani­ta. "Een me­vrouw ver­tel­de mij dat dit voor haar een fij­ne plek is om naar toe te gaan met haar man die in een rol­stoel zit. Dan kan zij gy­men en hij van de tuin en ook van het bui­ten­zijn ge­nie­ten. En zijn ze er toch sa­men op uit." Ook an­de­ren ver­tel­den dat het heel fijn is om ook fy­si­o­the­ra­pie bui­ten te kun­nen krij­gen.

Be­we­gen met be­ge­lei­ding in de bui­ten­lucht

Fy­si­o­the­ra­peu­ten heb­ben ook me­de­wer­king ver­leend aan de tuin en zul­len er ook ge­bruik van ma­ken. Zij trai­nen te­vens de be­weeg­vrij­wil­li­gers die op vas­te mo­men­ten de be­ge­lei­ding in de tuin gaan ver­zor­gen. Naast fy­si­o­the­ra­peu­ten en vrij­wil­li­gers heb­ben ook de vol­gen­de or­ga­ni­sa­ties een bij­dra­ge ge­le­verd: ge­meen­te Ne­der­weert, Stich­ting Land van Hor­ne, Sport Ne­der­weert (van Vork­meer), Stich­ting Be­wo­ners St. Jo­seph Ne­der­weert, PSW, MEE, de Zorg­groep, Ci­ta­ver­de, Wo­ning­ver­e­ni­ging Ne­der­weert, Bij-zz­zaak, VSB­fonds, Oran­je Fonds en Kom­pan.

De officiële opening van de beweegtuin bij zorgcentrum St. Joseph in Nederweert
De of­fi­ci­ë­le ope­ning van de be­weeg­tuin
De opening van de beweegtuin vond plaats onder grote belangstelling
De ope­ning vond plaats on­der gro­te be­lang­stel­ling
De aanwezig konden de beweegtuin na de opening bewonderen
De aan­we­zig kon­den de be­weeg­tuin na de ope­ning be­won­de­ren
De beweegtuin werd direct actief gebruikt
De be­weeg­tuin werd di­rect ac­tief ge­bruikt