Be­te­re zorg voor ou­de­ren re­a­li­se­ren door be­te­re ver­bin­ding we­ten­schap en prak­tijk

Land van Hor­ne lid van Aca­de­mi­sche Werk­plaats Ou­de­ren­zorg Lim­burg

05-02-2021

Land van Hor­ne neemt van­af dit jaar deel aan het suc­ces­vol­le sa­men­wer­kings­ver­band Aca­de­mi­sche Werk­plaats Ou­de­ren­zorg Zuid-Lim­burg (AWO-ZL). Naast Land van Hor­ne tre­den ook De Zorg­groep en Pro­t­ei­on toe aan het sa­men­wer­kings­ver­band waar­door de naam wij­zigt in Aca­de­mi­sche Werk­plaats Ou­de­ren­zorg Lim­burg (AWO-L). Met het toe­tre­den tot de werk­plaats wordt we­ten­schap en prak­tijk be­ter met el­kaar ver­bon­den en draagt het bij aan een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie. Land van Hor­ne is erg blij met de­ze ont­wik­ke­ling en kijkt uit naar de sa­men­wer­king.

Doel van het sa­men­wer­kings­ver­band

Doel­stel­ling van de Aca­de­mi­sche Werk­plaats Ou­de­ren­zorg is om via we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek be­te­re en nieu­we zorg voor ou­de­ren te re­a­li­se­ren. Ei­gen­lijk is het een li­ving lab waar­in men­sen uit de prak­tijk be­leid, on­der­zoek en on­der­wijs, ken­nis en er­va­ring uit­wis­se­len. Dit ge­beurt voor­al door mid­del van duo­ba­nen. In het li­ving lab wer­ken we­ten­schap­pers van de uni­ver­si­teit bin­nen zor­gor­ga­ni­sa­ties en me­de­wer­kers (ver­pleeg­kun­di­gen, pa­ra­me­di­ci, art­sen) van­uit de zor­gor­ga­ni­sa­ties in pro­jec­ten met mbo, ho­ge­school en uni­ver­si­teit. De­ze werk­wij­ze is een suc­ces­vol­le for­mu­le ge­ble­ken om nood­za­ke­lij­ke ver­nieu­wing in de zorg voor ou­de­ren mo­ge­lijk te ma­ken en heeft al be­lang­rij­ke re­sul­ta­ten op­ge­le­verd.

Bij­na al­le Lim­burg­se ken­nis­in­stel­lin­gen en zor­gor­ga­ni­sa­tie ver­e­nigd

De Aca­de­mi­sche Werk­plaats Ou­de­ren­zorg is de af­ge­lo­pen ja­ren uit­ge­groeid tot een struc­tu­reel sa­men­wer­kings­ver­band tus­sen de gro­te Zuid-Lim­burg­se zor­gor­ga­ni­sa­ties (Me­an­der­groep Zuid-Lim­burg, Se­va­gram, En­vi­da, Ci­ce­ro Zorg­groep, Zuy­der­land, Vi­van­tes) en vier ken­nis­in­stel­lin­gen (Gil­de Zorg­col­le­ge, Zuyd Ho­ge­school, VIS­TA Col­le­ge en Uni­ver­si­teit Maas­tricht). Daar ko­men nu dus drie zor­gor­ga­ni­sa­ties uit Noord- en Mid­den-Lim­burg bij, waar­mee fei­te­lijk bij­na al­le Lim­burg­se ken­nis­in­stel­lin­gen en zor­gor­ga­ni­sa­ties op het vlak van de ou­de­ren­zorg ver­e­nigd zijn in één sa­men­wer­kings­ver­band. Er is nog een aan­tal klei­ne Lim­burg­se zor­gor­ga­ni­sa­ties die geen kern­part­ner van de werk­plaats zijn, maar wél mee­doen met ver­schil­len­de pro­jec­ten. De uit­ge­brei­de werk­plaats be­slaat daar­mee naast de Lim­burg­se thuis­zorg ook ruim 185 zorglo­ca­ties. Het gaat daar­bij om zo'n 50.000 cli­ën­ten en on­ge­veer 27.000 me­de­wer­kers.