Beeld­bel­len met uw naas­te mo­ge­lijk

Con­tact­mo­men­ten met on­ze cli­ën­ten via beeld­te­le­foon

20-03-2020

Van­we­ge het co­ro­na­vi­rus is het mo­men­teel he­laas niet mo­ge­lijk om on­ze lo­ca­ties en dus uw fa­mi­lie­lid te be­zoe­ken. Een erg ver­ve­len­de maat­re­gel, maar nood­za­ke­lijk ter be­scher­ming van on­ze cli­ën­ten, uw fa­mi­lie en on­ze me­de­wer­kers. Beeld­bel­len kan nu wel.

Land van Hor­ne heeft voor al­le lo­ca­ties voor­zien van meer­de­re mo­bie­le te­le­foons. De­ze te­le­foons zijn voor­zien van een ca­me­ra en Whats­app waar­door beeld­bel­len tus­sen client en fa­mi­lie mo­ge­lijk wordt.

In­dien u van de­ze mo­ge­lijk­heid ge­bruik wilt ma­ken, ver­zoe­ken wij u om dit bij ons te mel­den. Stuur een e-mail naar het hier­on­der ge­noem­de e-mail adres met daar­in: de naam van de client, uw naam, uw mo­bie­le te­le­foon­num­mer en de da­gen en dag­de­len waar­op u het bes­te be­reik­baar bent. On­ze zorg­col­le­ga's doen dan hun ui­ter­ste best om op kor­te ter­mijn con­tact te leg­gen tus­sen u en uw fa­mi­lie­lid.

In­dien u zelf uw fa­mi­lie­lid op een an­de­re wij­ze wil fa­ci­li­te­ren is dit ui­ter­aard ook mo­ge­lijk.

 

Lo­ca­tie Aan­meld adres
St. Jo­seph st dot jo­seph at land­van­hor­ne dot nl
Wit­ven wit­ven at land­van­hor­ne dot nl
Ee­gels­hoe­ve ee­gels­hoe­ve at land­van­hor­ne dot nl
Ma­ris­hof ma­ris­hof at land­van­hor­ne dot nl
Ma­ri­ën­burght ma­rien­burght at land­van­hor­ne dot nl
St. Eli­sa­beth st dot eli­sa­beth at land­van­hor­ne dot nl
Rust in Roy Re­cep­tie-RiR at land­van­hor­ne dot nl
Hier­o­ny­mus hier­o­ny­mus at land­van­hor­ne dot nl
Hor­ne­hoof re­cep­tie dot vvh at land­van­hor­ne dot nl
Hus­ho­ven re­cep­tie dot vvh at land­van­hor­ne dot nl
Ne­der­ma­ze­hof re­cep­tie dot vvh at land­van­hor­ne dot nl
Mar­ti­nus Re­cep­tie dot ma at land­van­hor­ne dot n
Ver­vers­hof re­cep­tie dot vvh at land­van­hor­ne dot nl
Zuy­der­borgh re­cep­tie dot vvh at land­van­hor­ne dot nl