BBL-op­lei­ding tot ver­zor­gen­de IG start weer

Sol­li­ci­te­ren op een op­lei­dings­plaats kan van­af nu

31-01-2018

Land van Hor­ne leidt ook dit jaar weer op tot Ver­zor­gen­de IG. In sep­tem­ber 2018 start een nieu­we groep in de Be­roeps­be­ge­lei­den­de Leer­weg (BBL). Dit be­te­kent; le­ren mét een leuk sa­la­ris. Van­af nu kan er ge­sol­li­ci­teerd wor­den op een op­lei­dings­plaats.

Wie vol­doet aan de ge­stel­de ei­sen, wordt uit­ge­no­digd voor een in­for­ma­tie­bij­een­komst. We hou­den er twee: een op maan­dag 12 maart en een op don­der­dag 17 mei.Tij­dens de­ze bij­een­kom­sten vin­den speed­da­tes plaats. Wie na de­ze se­lec­tie door mag, gaat mee­lo­pen bin­nen één van on­ze lo­ca­ties om aan de zorg te proe­ven.

Ver­loop dit voor al­le par­tij­en naar te­vre­den­heid, dan kan moet er nog een vra­gen­lijst wor­den in­ge­vuld en volgt een sol­li­ci­ta­tie­ge­sprek. Aan­ge­no­men? Wel­kom! Dan ga jij aan de slag als leer­ling.

Meer we­ten over de op­lei­ding, het sa­la­ris en de toe­la­tings­pro­ce­du­re? Klik dan hier voor de sol­li­ci­ta­tie­pro­ce­du­re.

 

Contactinformatie:
Mar­cel­la Gras­mey­er
T: (0495) 45 76 92