Au­dit kwa­li­teit en vei­lig­heid: ge­slaagd!

05-07-2019

Op 17, 18 en 19 ju­ni werd Stich­ting Land van Hor­ne ge­toetst door een ex­ter­ne au­di­tor van het keur­meurk HKZ om te be­oor­de­len of wij vol­doen aan de ei­sen die ge­steld wor­den in de kwa­li­teits- en vei­lig­heids­norm. De au­dit is on­der­deel van de jaar­lijk­se toet­sing.

 

De uit­kom­sten van de drie au­dit­da­gen la­ten zien dat me­de­wer­kers van ver­schil­len­de func­ties en ni­veaus bij­dra­gen aan de (ont­wik­ke­ling van de) zorg- en dienst­ver­le­ning voor cli­ën­ten. Dat ze oog en oor heb­ben voor de ri­si­co's die er zijn en dat ze ac­tie on­der­ne­men om te ver­be­te­ren. Een op­val­lend po­si­tief ge­luid dat de ex­ter­ne au­di­tor graag aan ons te­rug­kop­pelt is dat de me­de­wer­kers aan­ge­ven dat op de werk­vloer meer ruim­te is voor het ge­ven van ech­te aan­dacht aan cli­ën­ten. Een prach­tig re­sul­taat dank­zij de be­schik­ba­re *kwa­li­teits­gel­den.

In het au­dit­rap­port staat één prak­tisch ver­be­ter­punt: het ka­li­bre­ren van meet­ap­pa­ra­tuur. Ook gaf de au­di­tor een aan­dachts­punt over het de­len van in­for­ma­tie met nieu­we me­de­wer­kers. Met de­ze te­rug­kop­pe­lin­gen gaan we aan de slag!

De ex­ter­ne au­di­tor heeft vijf zorg­cen­tra be­zocht: Rust in Roy, Ma­ri­ën­burght, Ver­vers­hof, Hier­o­ny­mus en Hus­ho­ven. Ook de thuis­zorg in Bu­del was on­der­deel van de toet­sing. De au­di­tor heeft in­ter­views ge­hou­den met me­de­wer­kers om te kun­nen be­oor­de­len of Stich­ting Land van Hor­ne vol­doet aan de ge­stel­de kwa­li­teits- en vei­lig­heids­nor­men.

*Om het wel­zijn van cli­ën­ten, die ver­pleeg- en ver­zor­gings­huis­zorg ont­van­gen, te ver­gro­ten is het af­ge­lo­pen jaar door de over­heid veel geld vrij­ge­maakt. De ge­naam­de kwa­li­teits­gel­den moe­ten er­voor zor­gen dat er meer kwa­li­teit komt, meer tijd, meer men­sen en meer han­den.