Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 28-11-2019
  Elek­tri­sche rol­stoel­fiets voor cli­ën­ten van zorg­cen­trum Wit­ven en Ee­gels­hoe­ve

  Op don­der­dag 28 no­vem­ber vond de fees­te­lij­ke over­dracht plaats van de rol­stoel­fiets met elek­tri­sche on­der­steu­ning aan de cli­ën­ten van zorg­cen­trum Wit­ven en Ee­gels­hoe­ve.

  Lees meer...
 • 22-11-2019
  Wa­ter­bed voor cli­ën­ten Zorg­plein

  Een bij­zon­de­re do­na­tie dank­zij een bij­zon­de­re vrouw. Dat mag je wel zo zeg­gen. De Vrien­den van Mar­ti­nus heb­ben een lang ge­koes­ter­de wens van het per­so­neel van het Weer­ter Zorg­cen­trum en het...

  Lees meer...
 • 14-11-2019
  Mu­ziek­wa­ter­bed ge­spon­sord

  Bij de start van het nieuw­bouw­tra­ject in Weert, een paar jaar ge­le­den, rees de vraag wat we in het ka­der van wel­zijn nog meer kun­nen bie­den aan on­ze be­wo­ners met de ziek­te van Hun­ting­ton. Kij­kend...

  Lees meer...
 • 11-11-2019
  We­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek bij Hun­ting­ton

  Het on­der­werp 'We­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek bij Hun­ting­ton' stond cen­traal tij­dens de laat­ste edi­tie van het Hun­ting­ton Ca­fé. Vra­gen als "Wat be­te­ke­nen de­ze ont­wik­ke­lin­gen voor mij als pa­ti­ënt, of...

  Lees meer...
 • 08-11-2019
  Zorg­plein Land van Hor­ne of­fi­ci­eel ge­o­pend

  Op de plek waar tot eind 2017 zorg­cen­trum St. Mar­ti­nus stond, prijkt nu het nieu­we Zorg­plein Land van Hor­ne. Vlak voor de zo­mer is de bouw van het Zorg­plein af­ge­rond en is het com­plex in ge­bruik...

  Lees meer...