Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 17-09-2020
  Be­smet­tin­gen co­ro­na­vi­rus woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof

  Op woens­dag 16 sep­tem­ber zijn twee cli­ën­ten die wo­nen in huis­je E van woon­zorg­cen­trum Ne­der­ma­ze­hof po­si­tief ge­test op het co­ro­na­vi­rus. Zij en en­ke­le me­de­be­wo­ners van huis­je E wa­ren ge­test om­dat...

  Lees meer...
 • 10-09-2020
  'Dé kans om het ech­te ver­haal te ver­tel­len'

  Nog te­veel men­sen den­ken en pra­ten ne­ga­tief over on­ze sec­tor. Dood­zon­de, ze moesten eens we­ten hoe mooi het is om te wer­ken in zorg en wel­zijn. Hoe­veel be­te­ke­nis het le­ven krijgt door er voor een...

  Lees meer...
 • 07-09-2020
  Alz­hei­mer Ca­fé Weert weer van start op woens­dag 9 sep­tem­ber

  Hoe­wel co­ro­na ons land nog steeds in de greep houdt, zijn wij op het punt aan­ge­ko­men dat we van Alz­hei­mer Ne­der­land het groe­ne licht heb­ben ge­kre­gen om on­ze gas­ten weer te ont­van­gen in ons...

  Lees meer...
 • 27-08-2020
  Plant u een be­zoek bij on­ze cli­ën­ten? Lees eerst dit!

  Nu het aan­tal be­smet­tin­gen met het co­ro­na­vi­rus in Ne­der­land weer op­loopt, at­ten­de­ren we u nog­maals op het feit dat we sa­men ver­ant­woor­de­lijk zijn voor een vei­li­ge ont­moe­ting op on­ze lo­ca­ties én...

  Lees meer...
 • 20-08-2020
  On­der­zoek naar an­ti­stof co­ro­na­vi­rus bij me­de­wer­kers Ma­ri­ën­burght geeft nieu­we in­zich­ten

  Land van Hor­ne heeft een on­der­zoek uit­ge­voerd om te kij­ken of een an­ti­stof­test op het co­ro­na­vi­rus de angst en on­ge­rust­heid bij me­de­wer­kers kan ver­min­de­ren. De eer­ste re­sul­ta­ten van het on­der­zoek...

  Lees meer...