Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 20-03-2020
  Beeld­bel­len met uw naas­te mo­ge­lijk

  Van­we­ge het co­ro­na­vi­rus is het mo­men­teel he­laas niet mo­ge­lijk om on­ze lo­ca­ties en dus uw fa­mi­lie­lid te be­zoe­ken. Een erg ver­ve­len­de maat­re­gel, maar nood­za­ke­lijk ter be­scher­ming van on­ze cli­ën­ten,...

  Lees meer...
 • 19-03-2020
  Land van Hor­ne en SJG Weert vra­gen hulp

  Van­we­ge al­le ont­wik­ke­lin­gen af­ge­lo­pen week rond­om het co­ro­na­vi­rus zijn al­le ac­ti­vi­tei­ten van de Ont­dek­de­zorg Week af­ge­last. Jam­mer, want nu is het meer dan ooit dui­de­lijk dat men­sen in de zorg...

  Lees meer...
 • 17-03-2020
  Al­le lo­ca­ties van Land van Hor­ne dicht

  In na­vol­ging van de lan­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen rond­om het co­ro­na­vi­rus heb­ben de vei­lig­heids­re­gi­o's in Bra­bant de zorg­in­stel­lin­gen in Bra­bant op­ge­roe­pen te slui­ten voor be­zoek. Stich­ting Land van...

  Lees meer...
 • 02-03-2020
  Nieuw te­le­foon­num­mer Wit­ven

  Land van Hor­ne is be­zig met het mo­der­ni­se­ren van haar te­le­foon­om­ge­ving. Dit be­te­kent dat on­ze lo­ca­ties staps­ge­wijs over­gaan naar een 088 num­mer. In­mid­dels ge­brui­ken vrij­wel al on­ze on­der­steu­nen­de...

  Lees meer...
 • 07-02-2020
  Schen­king Blan­kers Schoon aan zorg­cen­trum Mar­ti­nus

  Woens­dag 29 ja­nu­a­ri heeft Bart van Wij­he, Sup­port Ma­na­ger bij Blan­kers Schoon, een mo­biel ge­luids­sys­teem over­han­digd aan de cli­ën­ten van zorg­cen­trum Mar­ti­nus. Wel­zijns­coach Na­ta­scha Laar­ho­ven nam...

  Lees meer...