Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 15-10-2021
  On­der­zoek her­ont­wik­ke­ling Hier­o­ny­mus

  Zorg­cen­trum Hier­o­ny­mus is ge­ves­tigd in een prach­tig his­to­risch kloos­ter na­bij het cen­trum van Weert. Stich­ting Land van Hor­ne le­vert er ou­de­ren­zorg en Woon­zorg Ne­der­land is ei­ge­naar van het...

  Lees meer...
 • 10-10-2021
  Vi­taal Thuis loopt 1922 km voor Alz­hei­mer Ne­der­land

  Zon­dag 1 ok­to­ber 2021 was de laat­ste dag van de 10-da­gen chal­len­ge van Vi­taal Thuis voor Alz­hei­mer Ne­der­land. Het doel was om ge­za­men­lijk 1500 ki­lo­me­ter te lo­pen, en dat is ruim be­haald! In to­taal...

  Lees meer...
 • 07-10-2021
  Hoofd­reis­cou­pé naar Weert

  De Hoofd­reis­cou­pé voor be­wo­ners met de­men­tie in ver­pleeg­hui­zen staat in de maand ok­to­ber in woon­zorg­cen­trum Hor­ne­hoof. De cou­pé be­staat uit on­der­de­len die uit ech­te trei­nen ko­men. Kij­kend uit...

  Lees meer...
 • 07-10-2021
  Sa­men­wer­kings­over­een­komst huis­art­sen en spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de

  De sa­men­wer­king tus­sen de huis­art­sen van Me­dit­ta en spe­ci­a­lis­ten ou­de­ren­ge­nees­kun­de van zorg­in­stel­ling Stich­ting Land van Hor­ne is don­der­dag 7 ok­to­ber 2021 for­meel be­krach­tigd in een...

  Lees meer...
 • 01-10-2021
  Af­scheid clus­ter cli­ën­ten­raads­le­den

  In het af­ge­lo­pen jaar is met vol­le be­trok­ken­heid ge­werkt aan het re­a­li­se­ren van een nieu­we struc­tuur van me­de­zeg­gen­schap voor cli­ën­ten van Land van Hor­ne, met als re­sul­taat 14 lo­ka­le cli­ën­ten­ra­den...

  Lees meer...