Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 15-10-2018
  AH ver­rast clien­ten MB

  De Al­bert Heijn in Bu­del wil­de in de Week van de een­zaam­heid iets be­te­ke­nen voor de be­wo­ners van zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght. Een erg leuk idee, waar we na­tuur­lijk iets mee wil­den doen. Vo­ri­ge week...

  Lees meer...
 • 12-10-2018
  Schuift u aan bij de cli­ën­ten­raad Thuis­zorg?

  Vindt u het in­te­res­sant om mee te den­ken over ver­an­de­rin­gen? Dan is de cli­ën­ten­raad Thuis­zorg van Stich­ting Land van Hor­ne iets voor u. De cli­ën­ten­raad Thuis­zorg ver­te­gen­woor­digt de be­lan­gen van...

  Lees meer...
 • 12-10-2018
  In­val in zorg­cen­trum St. Jo­seph

  Gis­te­ren eind van de mid­dag zijn de me­de­wer­kers, be­wo­ners, vrij­wil­li­gers en be­zoe­kers van zorg­cen­trum St. Jo­seph ge­tui­ge ge­weest van een in sce­ne ge­zet straf­baar feit. De po­li­tie oe­fent re­gel­ma­tig...

  Lees meer...
 • 09-10-2018
  Wijk­ver­pleeg­kun­di­gen ge­ven we­ke­lijks ad­vies in Keent

  Denkt u wel eens na over hoe u zo lang mo­ge­lijk zelf­stan­dig thuis kunt blij­ven wo­nen? Wilt u we­ten wat de mo­ge­lijk­he­den zijn voor zorg en on­der­steu­ning thuis? Hebt u vra­gen over het aan­vra­gen van...

  Lees meer...
 • 09-10-2018
  Te­rug­blik sym­po­si­um voor vrij­wil­li­gers

  Op vrij­dag 5 ok­to­ber werd in het Keen­ter­hart in Weert een sym­po­si­um spe­ci­aal voor vrij­wil­li­gers ge­or­ga­ni­seerd. Tij­dens de­ze twee­de edi­tie stond het the­ma 'Kleur­rijk Vrij­wil­li­gers­werk!' cen­traal....

  Lees meer...