Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 01-03-2021
  Nieuw te­le­foon­num­mer Ee­gels­hoe­ve

  Land van Hor­ne is be­zig met het mo­der­ni­se­ren van haar te­le­foon­om­ge­ving. Dit be­te­kent dat on­ze lo­ca­ties staps­ge­wijs over­gaan naar een 088 num­mer. In­mid­dels ge­brui­ken vrij­wel al on­ze on­der­steu­nen­de...

  Lees meer...
 • 24-02-2021
  Dag­be­han­de­ling Hun­ting­ton

  Zo'n vier da­gen per week ko­men er Hun­ting­ton­pa­ti­ën­ten uit Lim­burg en Bra­bant naar de dag­be­han­de­ling op het zorg­plein van Land van Hor­ne. Ani­ta van Pol – We­te­mans, zorg­co­ör­di­na­tor geeft graag een...

  Lees meer...
 • 19-02-2021
  Ro­bot Sa­ra loopt sta­ge

  Ro­bot Sa­ra loopt sta­ge bij zorg­cen­trum Hor­ne­hoof. Hoe bij­zon­der is dat? 

  Lees meer...
 • 05-02-2021
  Blijf be­we­gen in de­ze tijd

  Door de hui­di­ge si­tu­a­tie rond­om co­ro­na gaan men­sen min­der snel naar de fy­si­o­the­ra­peut. Juist in de­ze tijd is het be­lang­rijk om aan uw ge­zond­heid te wer­ken.

  Lees meer...
 • 05-02-2021
  Be­te­re zorg voor ou­de­ren re­a­li­se­ren door be­te­re ver­bin­ding we­ten­schap en prak­tijk

  Land van Hor­ne neemt van­af dit jaar deel aan het suc­ces­vol­le sa­men­wer­kings­ver­band Aca­de­mi­sche Werk­plaats Ou­de­ren­zorg Zuid-Lim­burg (AWO-ZL). Naast Land van Hor­ne tre­den ook De Zorg­groep en Pro­t­ei­on...

  Lees meer...