Nieuws

Over lo­ca­ties, ver­an­de­rin­gen, in­no­va­ties en bij­zon­de­re ge­beur­te­nis­sen

 • 03-05-2021
  Suc­ces­vol­le wer­ving cli­ën­ten­ra­den

  Er zijn nog slechts en­ke­le plaat­sen vrij! De­ze uit­spraak kun­nen we han­te­ren wan­neer het gaat over on­ze nieu­we cli­ën­ten­ra­den. De wer­ving van le­den voor de nieu­we lo­ka­le cli­ën­ten­ra­den is im­mers...

  Lees meer...
 • 02-05-2021
  Ge­luks­mo­ment voor me­de­werk­ster Wil­le­ke

  Maat­schap­pe­lijk wer­ker Wil­le­ke van Mook ver­telt over haar werk met Hun­ting­ton­pa­ti­ën­ten.

  Lees meer...
 • 19-04-2021
  Land van Hor­ne te­kent Green Deal Duur­za­me Zorg

  Stich­ting Land van Hor­ne heeft haar hand­te­ke­ning ge­zet on­der de Green Deal Duur­za­me Zorg. Dit be­te­kent dat de or­ga­ni­sa­tie zich sa­men met an­de­re zorg­in­stel­lin­gen, over­he­den en le­ve­ran­ciers in gaat...

  Lees meer...
 • 13-04-2021
  Do­cu­men­tai­re over de ziek­te van Hun­ting­ton

  L1 stond af­ge­lo­pen week­end in het te­ken van de ziek­te van Hun­ting­ton. De pro­gres­sie­ve her­sen­ziek­te is nog re­la­tief on­be­kend bij het pu­bliek, en dat zorgt voor on­be­grip. Om dat te ver­an­de­ren...

  Lees meer...
 • 02-04-2021
  Land van Hor­ne volgt co­ro­na­richt­lij­nen Ver­en­So

  Nu een groot deel van de cli­ën­ten in de (woon)zorg­cen­tra van Land van Hor­ne ge­vac­ci­neerd is te­gen het co­ro­na­vi­rus, rijst de vraagt wat dit be­te­kent voor bron- en con­tact­on­der­zoek qua­ran­tai­ne en...

  Lees meer...