Agen­da

Over in­for­ma­tie­bij­een­kom­sten en bij­zon­de­re ac­ti­vi­tei­ten

Actuele gebeurtenissen

 • maandag
  8
  april

  El­ke dag de juis­te me­di­cij­nen, op de juis­te tijd. Wan­neer u ver­schil­len­de me­di­cij­nen ge­bruikt, kan het las­tig zijn om bij te hou­den wan­neer u welk me­di­cijn moet in­ne­men. Tij­dens de the­ma­bij­een­komst van de wijk­ver­pleeg­kun­di­gen van Keent en Moe­sel, op maan­dag 8 april geeft een apo­the­kers­as­sis­ten­te uit­leg over het be­heer van me­di­ca­tie.

  Lees meer...
 • zaterdag
  13
  april

  Land van Hor­ne groeit. De­ze groei komt door de nieuw­bouw van het Zorg­plein in Weert en de ver­hui­zing van de Hun­ting­ton­af­de­ling in het zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert. Door de­ze nieu­we kan­sen zijn wij op zoek naar en­thou­si­as­te col­le­ga's die het leuk vin­den om sa­men met een nieuw team aan de slag te gaan. Wil je graag meer we­ten over wer­ken bij Mar­ti­nus of St. Jo­seph. Wij or­ga­ni­se­ren een in­for­ma­tie­markt. Je bent van har­te wel­kom!

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • dinsdag
  11
  juni

  Op dins­dag 11 ju­ni vindt de twee­de bij­een­komst van Ca­fé Toon Dood­ge­woon voor dit jaar plaats. Tij­dens de­ze bij­een­komst staat het the­ma 'de­men­tie en pal­li­a­tie­ve zor­g' cen­traal. Har­rie Kui­pers, spe­ci­a­list ou­de­ren­ge­nees­kun­de bij Stich­ting Land van Hor­ne, geeft uit­leg over zorg, aan­dacht en on­der­steu­ning in de laat­ste fa­se van de­men­tie. 

  Lees meer...
 • Actuele gebeurtenissen

 • dinsdag
  10
  september

  Op dins­dag 10 sep­tem­ber vindt de der­de bij­een­komst van Ca­fé Toon Dood­ge­woon voor dit jaar plaats. Tij­dens de­ze bij­een­komst staat het the­ma 'pijn­be­strij­ding' cen­traal. Drs. K. Pi­o­trow­ski, an­es­the­sist bij het SJG, geeft uit­leg over de mo­ge­lijk­he­den en on­mo­ge­lijk­he­den van pijn­be­strij­ding in de pal­li­a­tie­ve fa­se. 

  Lees meer...