The­ma­bij­een­komst hulp­mid­de­len en er­go­the­ra­pie

maandag
11
maart

Er be­staan ver­schil­len­de hulp­mid­de­len die kun­nen hel­pen om zo lang mo­ge­lijk thuis te blij­ven wo­nen. Tij­dens de the­ma­bij­een­komst van de wijk­ver­pleeg­kun­di­gen van Keent en Moe­sel, op maan­dag 11 maart geeft Me­di­cu­ra uit­leg over de ver­schil­len­de hulp­mid­de­len.

10:30
-
12:00

Daar­naast legt een er­go­the­ra­peut uit wat zij voor u thuis kan be­te­ke­nen en hoe de hulp­mid­de­len in­ge­zet kun­nen wor­den. Ie­der­een is van har­te wel­kom op maan­dag 11 maart van 10.30 tot 12.00 uur. De kof­fie staat die och­tend klaar in huis­ka­mer de Ont­moe­ting in het Keen­ter Hart aan het St. Jo­zef­kerk­plein 3 in Weert.