Ro­ze Ou­de­ren Ca­fé Ver­vers­hof

maandag
19
november

Het Ro­ze Ou­de­ren Ca­fé vindt plaats op maan­dag 19 no­vem­ber om 14.30 uur in de re­cre­a­tie­zaal van zorg­cen­trum Ver­vers­hof. Land van Hor­ne or­ga­ni­seert het Ro­ze Ou­de­ren Ca­fé sa­men met COC Lim­burg en de ge­meen­te Weert.

Zorg­cen­trum Ver­vers­hof , Kas­teelsin­gel 8 6001 EZ , Weert , Ne­der­land
14:30
-
16:00

In het Ro­ze Ou­de­ren Ca­fé kun­nen al­le ou­de­ren el­kaar ont­moe­ten en ge­za­men­lijk een ac­ti­vi­teit te doen. Spe­ci­aal voor de­ze mid­dag is er een op­tre­den van Ha­rald Veenstra. De mid­dag duurt tot 16.00 uur. Deel­na­me is gra­tis en op­ge­ven is niet no­dig.
De­ze keer vindt het plaats in zorg­cen­trum Ver­vers­hof dat sinds 2016 ook in het be­zit van de 'Ro­ze Lo­per'. Dit keur­merk is ge­ba­seerd op res­pect voor de me­de­mens on­ge­acht cul­tu­re­le ach­ter­grond of sek­su­e­le ge­aard­heid bin­nen zorg­in­stel­lin­gen en thuis­zor­gor­ga­ni­sa­ties.