Ont­moet de zorg van Land van Hor­ne in Bra­bant

Toe aan nieu­we stap in de zorg? Ont­dek de ve­le kan­sen!

donderdag
26
september

Werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieu­we stap? Of over­weeg je een car­ri­è­res­witch en ligt jouw hart bij wer­ken met men­sen? Of heb jij je op­lei­ding af­ge­rond en wil jij je graag ori­ën­te­ren? Ont­moet dan de zorg van Land van Hor­ne. Er lig­gen voor jou veel kan­sen, me­de door de di­ver­se doel­groe­pen en de or­ga­ni­sa­tie­groot­te.

19:00
-
20:30

Voor ie­der­een die graag wil we­ten wat de mo­ge­lijk­he­den zijn in on­ze Bra­bant­se re­gi­o's Bu­del, Maar­hee­ze en So­me­ren. Maak ge­heel vrij­blij­vend ken­nis met on­ze zorg­pro­fes­si­o­nals en laat je in­for­me­ren over de mo­ge­lijk­he­den van thuis­zorg, so­ma­tiek, psy­cho­ge­ri­a­trie, hulp bij huis­hou­ding en in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding. Want wie kan je hier be­ter over ver­tel­len dan on­ze col­le­ga's zelf?  

Je bent van har­te wel­kom op don­der­dag 26 sep­tem­ber in zorg­cen­trum Ma­ri­ën­burght (Graaf­schap Hor­nel­aan 2 in Bu­del) tus­sen 19.00 en 20.30 uur. De kof­fie en iets lek­kers staan voor je klaar. Aan­mel­den is niet no­dig.

Ben je ver­hin­derd? Mis­schien komt een an­de­re dag je be­ter uit. Be­kijk al­le da­tums van de ont­moe­tings­avon­den

Contactinformatie:
Af­de­ling Re­cruit­ment
T: 088 987 88 88