Ont­moet de zorg van het Zorg­plein

Toe aan nieu­we stap in de zorg? Ont­dek de ve­le kan­sen!

donderdag
29
augustus

Werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieu­we stap? Of over­weeg je een car­ri­è­res­witch en ligt jouw hart bij wer­ken met men­sen? Ont­moet dan de zorg van het Zorg­plein Land van Hor­ne. 

19:00
-
20:30

Het Zorg­plein biedt tal van kan­sen, me­de door de di­ver­se doel­groe­pen en de or­ga­ni­sa­tie­groot­te. Het Zorg­plein is dé plek waar ken­nis en ex­per­ti­se sa­men­ko­men. Je vindt hier zorg­cen­trum Mar­ti­nus, maar ook de cen­tra voor Be­han­de­ling, Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie en Hun­ting­ton van Land van Hor­ne.

Spe­ci­aal voor hel­pen­den, ver­zor­gen­den en ver­pleeg­kun­di­gen or­ga­ni­se­ren we een ont­moe­tings­avond. Maak ge­heel vrij­blij­vend ken­nis met on­ze zorg­pro­fes­si­o­nals. Zij ver­tel­len je graag hun er­va­rin­gen en mo­ge­lijk­he­den over wer­ken aan het Zorg­plein, want wie kan je hier be­ter over ver­tel­len dan on­ze col­le­ga's zelf?!

Je bent van har­te wel­kom op don­der­dag 29 au­gus­tus in het Zorg­plein Land van Hor­ne (Vo­gels­bleek 1 in Weert) tus­sen 19.00 en 20.30 uur. De kof­fie en iets lek­kers staan voor je klaar. Aan­mel­den is niet no­dig.

Ben je ver­hin­derd? Mis­schien komt een an­de­re dag je be­ter uit. Be­kijk al­le da­tums van de ont­moe­tings­avon­den.

Contactinformatie:
Lau­rie Pen­nings
T: 088 987 88 88