Le­zin­gen Cam­pag­ne­team Hun­ting­ton

Hun­ting­ton ge­nees­baar ma­ken bin­nen 10 jaar

zaterdag
14
oktober

Cam­pag­ne­team Hun­ting­ton heeft als mis­sie om de ziek­te van Hun­ting­ton ge­nees­baar te ma­ken bin­nen 10 jaar. Dit doet Cam­pag­ne­team Hun­ting­ton sa­men met al­le vrij­wil­li­gers door het ver­gro­ten van de be­kend­heid voor de ziek­te van Hun­ting­ton met de cam­pag­ne 'dood­ge­zwe­gen.nl' . En met di­ver­se ac­ties, col­lec­tes en eve­ne­men­ten die sa­men met de vrij­wil­li­gers op touw wor­den ge­zet om zo­veel mo­ge­lijk geld in te za­me­len. In­mid­dels zijn 5 on­der­zoeks­lij­nen op­ge­start die zeer veel­be­lo­vend zijn en voor een door­braak kun­nen zor­gen in het on­der­zoek naar een ge­ne­zen­de the­ra­pie.

 

St. Jo­seph , Brug­ske 16 6031 BL , Ne­der­weert
14:30
-
17:00

Dr. Eric Reits, on­der­zoe­ker bij Aca­de­misch Me­disch Cen­trum ver­telt u meer over de­ze veel­be­lo­ven­de on­der­zoe­ken.

Me­la­nie Kroe­zen, voor­zit­ter Cam­pag­ne­team geeft een pre­sen­ta­tie over de ont­wik­ke­lin­gen bin­nen Cam­pag­ne­team Hun­ting­ton.

Bei­den ho­ren zij ook graag úw idee­ën en vra­gen over de­ze on­der­wer­pen en gaan graag met u in ge­sprek over hoe we sa­men nog meer be­kend­heid kun­nen ge­ven aan het Cam­pag­ne­team en on­ze doel­stel­lin­gen.

Pro­gram­ma

14.30 uur                  Ont­vangst met kof­fie / thee

15.00 uur                  Wel­komst­woord

15.15 uur                   Pre­sen­ta­tie over on­der­zoek door Eric Reits

16.00 uur                   Pre­sen­ta­tie door Me­la­nie Kroe­zen

16.30 uur                   Vra­gen / bor­rel

We ho­ren graag vóór 10 ok­to­ber a.s. of u aan­we­zig kunt zijn. U kunt dit doen door een e-mail met uw naam en het aan­tal per­so­nen te stu­ren naar het vol­gen­de e-mail­adres: com­mu­ni­ca­tie at cam­pag­ne­team­hun­ting­ton dot nl