Lan­de­lijk Hun­ting­ton con­gres 2019

Zorg­mij­den: Er is toch niets aan de hand?

dinsdag
2
april

Met als the­ma Zorg­mij­den: Er is toch niets aan de hand? or­ga­ni­seert Stich­ting Land van Hor­ne sa­men met de Ver­e­ni­ging van Hun­ting­ton een lan­de­lijk con­gres over de ziek­te van Hun­ting­ton. Het pro­gram­ma be­staat uit ple­nai­re pre­sen­ta­ties én work­shops met een breed sca­la aan on­der­wer­pen on­der lei­ding van ex­perts en er­va­rings­des­kun­di­gen uit di­ver­se vak­ge­bie­den.

 

10:00
-
16:30

De on­der­wer­pen zijn zeer uit­een­lo­pend. Wat ge­beurt er in de her­se­nen van zorg­mij­ders? Hoe is het om als man­tel­zor­gers om te gaan met zorg­mij­ders? Wel­ke ju­ri­di­sche as­pec­ten spe­len een rol bij zorg­mij­ders? En hoe voor­ko­men we dat dit aan de or­de komt?

Tus­sen­door en na af­loop van het pro­gram­ma kunt in een pret­ti­ge am­bi­an­ce met col­le­ga's uit het vak­ge­bied spre­ken. U kunt re­ke­nen op een leer­za­me en in­spi­re­ren­de dag!

Be­kijk hier het vol­le­di­ge pro­gram­ma van het Hun­ting­ton con­gres of meldt u aan.

Aan­mel­den voor het Hun­ting­ton con­gres is niet meer mo­ge­lijk. Voor vra­gen kunt u con­tact op­ne­men met de me­de­wer­kers van ons cen­tra­le in­for­ma­tie­num­mer. Zij zijn be­reik­baar van maan­dag tot en met vrij­dag van 8.00 tot 18.00 uur via T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar hun­ting­ton at land­van­hor­ne dot nl.