Ken­nis­ma­kings­markt voor ou­de­ren

Wijk Groe­ne­woud en Leu­ken

zaterdag
18
januari

Wilt u we­ten wat de zorg­pro­fes­si­o­nals in de wij­ken Leu­ken en Groe­ne­woud voor u, of voor een an­der kun­nen be­te­ke­nen? Kom dan op za­ter­dag 18 ja­nu­a­ri tus­sen 10.00 en 13.00 uur een kop­je kof­fie drin­ken bij IKC Leu­ken (Mid­del­straat 77-79). De wijk­ver­pleeg­kun­di­gen, lo­go­pe­dis­ten, di­ë­tis­ten, fy­si­o­the­ra­peu­ten, er­go­the­ra­peu­ten en nog meer pro­fes­si­o­nals be­ant­woor­den graag uw zorg­vra­gen.

 

10:00
-
13:00

On­der het ge­not van een kop­je kof­fie en thee en een lek­ker stuk vlaai kunt u op een ont­span­nen wij­ze ken­nis­ma­ken met de men­sen van het ge­zond­heids­cen­trum en aan­ge­slo­ten or­ga­ni­sa­ties die in de wijk ac­tief zijn in de zorg.

Het ge­zond­heids­cen­trum heeft dit ini­ti­a­tief sa­men met de zorg­part­ners in de wijk ge­no­men om sa­men te wer­ken aan goe­de zorg in de wijk en voor­al in­for­ma­tie en on­der­steu­ning te bie­den bij het pret­tig zelf­stan­dig thuis wo­nen en al­les wat we sa­men kun­nen doen om zo lang mo­ge­lijk vi­taal te blij­ven, ie­ders naar ei­gen ver­mo­gen.

Huis­art­sen­prak­tijk Ha­me­lers & Ren­ze­ma, Tand­zorg Leu­ken, Jouw­fy­sio, Er­go­the­ra­pie Weert, Susan­ne Maas Prak­tijk voor Er­go­the­ra­pie, Bru­e­kers Lo­go­pe­die, Stich­ting Land van Hor­ne en Groe­ne Kruis thuis­zorg, Di­ë­tis­te Vi­vi la Vi­ta, Wijka­po­theek Leu­ken, Punt Wel­zijn en UW­as­sis­tent.

Meer in­for­ma­tie over de ken­nis­ma­kings­markt: www.wijk­raad-leu­ken.nl