In­for­ma­tie­markt: Wer­ken bij Zorg­plein Land van Hor­ne

Heb jij een zorg­hart? Je bent al­tijd wel­kom!

dinsdag
21
mei

De nieuw­bouw van het Zorg­plein Land van Hor­ne biedt tal van kan­sen. Door de­ze nieu­we kan­sen zijn wij op zoek naar en­thou­si­as­te col­le­ga's die het leuk vin­den om sa­men met een nieuw team aan de slag te gaan. Kies je voor PG of so­ma­ti­sche zorg? Lie­ver aan de slag op de Hun­ting­ton af­de­ling? Of heb je am­bi­ties in de ge­ri­a­tri­sche re­va­li­da­tie zorg? Het kan al­le­maal! Kom naar de in­for­ma­tie­markt op dins­dag 21 mei en laat je in­for­me­ren over de mo­ge­lijk­he­den. Je bent van har­te wel­kom!

19:00
-
21:00

Waar en wan­neer?
Dins­dag 21 mei van 19.00 tot 21.00 uur. Lo­ca­tie: Zorg­plein Land van Hor­ne, Vo­gels­bleek 1 in Weert.
De in­gang van de in­for­ma­tie­markt is te her­ken­nen aan de ro­de lo­per.
Aan­mel­den is niet no­dig.

Voor wie?
Voor zorg­as­sis­ten­tenme­de­wer­kers Wel­zijnzorg­co­ör­di­na­to­renhel­pen­den (plus)ver­zor­gen­den Cver­zor­gen­den IG en ver­pleeg­kun­di­gen.

Wer­ken bij het Zorg­plein Land van Hor­ne
Het Zorg­plein is dé plek waar ken­nis en ex­per­ti­se sa­men­ko­men. Je vindt hier zorg­cen­trum Mar­ti­nus, maar ook de cen­tra voor Be­han­de­ling, Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie en Hun­ting­ton van Land van Hor­ne. Het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus be­staat uit ne­gen klein­scha­li­ge groeps­wo­nin­gen. Ie­de­re wo­ning is ge­richt op een spe­ci­fie­ke zorg­vraag. In het zorg­cen­trum wo­nen straks ou­de­ren met de­men­tie, ou­de­ren met li­cha­me­lij­ke klach­ten en cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton. Daar­naast ma­ken we het Zorg­plein op­ti­maal ge­bruik van de nieuw­ste zorg­tech­nie­ken.

Doen waar je goed in bent
Be­zig zijn met je vak en doen waar je goed in bent, dat zijn on­ze uit­gangs­pun­ten. Heb je spe­ci­fie­ke ken­nis of een be­paal­de ex­per­ti­se? Su­per! Wij zor­gen dat jij jouw ken­nis en ex­per­ti­se op­ti­maal in kunt zet­ten in je werk.

Hoe doen we dat?
Vak­man­schap en ken­nis staan cen­traal bij de in­rich­ting van de zorg­pro­ces­sen en de sa­men­stel­ling van jouw werk­zaam­he­den. Als voor­uit­stre­ven­de zor­gor­ga­ni­sa­tie vin­den we het ook be­lang­rijk om je de juis­te hand­vat­ten te ge­ven om je werk zo goed mo­ge­lijk uit te kun­nen voe­ren. Hier­bij kun je den­ken aan hulp­mid­de­len, scho­ling en het vol­gen van lan­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen.

Con­tact
Meer we­ten over de in­for­ma­tie­mar­ken of wer­ken bij het Zorg­plein? Bel met on­ze re­crui­ter Lau­rie Pen­nings via T 088 987 88 88 of stuur een e-mail naar l dot pen­nings at land­van­hor­ne dot nl.

 

Contactinformatie:
Lau­rie Pen­nings
T: 088 987 88 31