In­for­ma­tie­markt: Wer­ken bij Mar­ti­nus / St. Jo­seph

Heb jij een zorg­hart? Je bent al­tijd wel­kom!

dinsdag
12
maart

Land van Hor­ne groeit. De­ze groei komt door de nieuw­bouw van het Zorg­plein in Weert en de ver­hui­zing van de Hun­ting­ton­af­de­ling in het zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert. Door de­ze nieu­we kan­sen zijn wij op zoek naar en­thou­si­as­te col­le­ga's die het leuk vin­den om sa­men met een nieuw team aan de slag te gaan. Wil je graag meer we­ten over wer­ken bij Mar­ti­nus of St. Jo­seph. Wij or­ga­ni­se­ren twee in­for­ma­tie­mark­ten. Je bent van har­te wel­kom!

19:00
-
21:00

Wan­neer?
- Dins­dag 12 Maart van 19.00 tot 21.00 uur.
- Za­ter­dag 13 april van 10.00 tot 12.00 uur.

Waar? 
Zorg­cen­trum St. Jo­seph, Brug­ske 16 in Ne­der­weert. Aan­mel­den is niet no­dig.

Voor wie?
Voor me­de­wer­kers Wel­zijn, zorg­co­ör­di­na­to­renhel­pen­den (plus)ver­zor­gen­den Cver­zor­gen­den IG en ver­pleeg­kun­di­gen ni­veau 4 en 6 op:

Zorg­cen­trum St.Jo­seph
In zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert wordt de nieuw­bouw van het Zorg­plein nauw­let­tend in de ga­ten ge­hou­den. Cli­ën­ten en me­de­wer­kers van de Hun­ting­ton­af­de­ling ver­hui­zen naar het Hun­ting­ton­cen­trum aan het Zorg­plein. De­ze ver­hui­zing biedt weer nieu­we uit­brei­dings­kan­sen. De woon­groe­pen voor ou­de­ren met li­cha­me­lij­ke klach­ten en de woon­groe­pen voor ou­de­ren met de­men­tie wor­den uit­ge­breid.

Zorg­plein
Het Zorg­plein is dé plek waar ken­nis en ex­per­ti­se sa­men­ko­men. Je vindt hier zorg­cen­trum Mar­ti­nus, maar ook de cen­tra voor Be­han­de­ling, Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie en Hun­ting­ton van Land van Hor­ne. Het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus be­staat uit ne­gen klein­scha­li­ge groeps­wo­nin­gen. Ie­de­re wo­ning is ge­richt op een spe­ci­fie­ke zorg­vraag. In het zorg­cen­trum wo­nen straks ou­de­ren met de­men­tie, ou­de­ren met li­cha­me­lij­ke klach­ten en cli­ën­ten met de ziek­te van Hun­ting­ton. Daar­naast ma­ken we in zorg­cen­trum Mar­ti­nus op­ti­maal ge­bruik van de nieuw­ste zorg­tech­nie­ken.

Doen waar je goed in bent
Be­zig zijn met je vak en doen waar je goed in bent, dat zijn on­ze uit­gangs­pun­ten. Heb je spe­ci­fie­ke ken­nis of een be­paal­de ex­per­ti­se? Su­per! Wij zor­gen dat jij jouw ken­nis en ex­per­ti­se op­ti­maal in kunt zet­ten in je werk.

Hoe doen we dat? 
Vak­man­schap en ken­nis staan cen­traal bij de in­rich­ting van de zorg­pro­ces­sen en de sa­men­stel­ling van jouw werk­zaam­he­den. Als voor­uit­stre­ven­de zor­gor­ga­ni­sa­tie vin­den we het ook be­lang­rijk om je de juis­te hand­vat­ten te ge­ven om je werk zo goed mo­ge­lijk uit te kun­nen voe­ren. Hier­bij kun je den­ken aan hulp­mid­de­len, scho­ling en het vol­gen van lan­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen.

Ver­geet niet om je CV mee te ne­men! On­ze re­crui­ters ge­ven tips voor een sterk CV en Lin­kedIn-pro­fiel. En als je wilt maakt een fo­to­graaf een pro­fes­si­o­ne­le por­tret­fo­to.

Contactinformatie:
Lau­rie Pen­nings
T: 088 987 88 31