Ie­der­een wel­kom op win­ter­fair Ma­ri­ën­burght

zondag
17
december

Ma­ri­ën­burght houdt haar jaar­lijk­se, druk­be­zoch­te, ba­zaar op zon­dag 17 de­cem­ber. Ie­der­een is van har­te wel­kom van 13.30 tot 16.30 uur.

Ma­ri­ën­burght , Graaf­schap­hor­nel­aan 2 , Bu­del
13:30
-
16:30

"Sa­men met de be­wo­ners zijn we be­zig ge­weest om leu­ke kerst­ar­ti­ke­len te ma­ken. Ook is er weer een grab­bel­bak met de gou­den kerst­bal", ver­telt Pet­ra Ja­cobs, me­de­wer­ker wel­zijn. "De op­brengst van de­ze spul­len komt ten goe­de aan de be­wo­ners van Ma­ri­ën­burgh. We ge­brui­ken het voor ac­ti­vi­tei­ten."

De be­zoe­kers kun­nen een kij­ken ne­men bij di­ver­se kraam­pjes met on­der an­de­re kerst­ar­ti­ke­len, kerst­stuk­jes, hand­wer­ken en streek­pro­duc­ten. Een kop­je kof­fie en vers ge­bak­ken wa­fels ont­bre­ken niet op die mid­dag en ook zul­len er mooie kerst­lie­de­ren ge­zon­gen wor­den. "Met de­ze win­ter fair ko­men we al­vast een beet­je in de sfeer van de win­ter en de kerst."