Hun­ting­ton Ca­fé Eind­ho­ven

Init­mi­teit

dinsdag
2
oktober

Het Hun­ting­ton Ca­fé, voor men­sen met de ziek­te van Hun­ting­ton, fa­mi­lie, man­tel­zor­gers en hulp­ver­le­ners, be­licht ie­de­re keer een an­der on­der­werp. Er is rui­me ge­le­gen­heid voor vra­gen en het de­len van er­va­rin­gen. De leef­tijd is ge­mê­leerd. "In het Hun­ting­ton Ca­fé hangt een ge­moe­de­lij­ke sfeer. We pra­ten niet over el­kaar, maar met el­kaar over de ziek­te", be­na­drukt Van Mook. De bij­een­komst op 2 ok­to­ber be­han­delt het on­der­werp 'In­ti­mi­teit'.

Lan­drijt Ar­chi­pel , Dros­ser­straat 1, 5623 ME , Eind­ho­ven
19:30
-
21:00

Pro­gram­ma

19.00 uur Ont­vangst
19.30 uur Aan­vang. In­ter­view gast­spre­ker
20.00 uur Pau­ze
20.30 uur Na­be­spre­king en mo­ge­lijk­heid tot vra­gen stel­len

Aan­mel­den

De toe­gang is gra­tis. We vin­den het pret­tig wan­neer u uzelf aan­meldt, maar aan­mel­den is niet ver­plicht. Aan­mel­den is mo­ge­lijk per e-mail: hwj dot van dot mook at land­van­hor­ne dot nl.

Contactinformatie:
Wil­le­ke van Mook