(Gra­tis) trai­ning bij reu­ma en ar­tro­se

vrijdag
23
september

De er­go­the­ra­peu­ten van Vi­taal Thuis bie­den het Joint Pro­tec­ti­on Pro­gram­me aan. Dit is een kor­te trai­ning voor men­sen bij wie reu­ma of ar­tro­se is vast­ge­steld en last heb­ben van hand­pro­ble­men. De trai­ning is er­op ge­richt om te le­ren om­gaan met pijn­klach­ten en mo­ge­lij­ke ver­groei­in­gen te voor­ko­men.

13:30
-
16:00

Voor wie

Voor per­so­nen bij wie Reu­ma­to­ï­de Ar­tri­tis (reu­ma) of ar­tro­se is vast­ge­steld.

Pro­gram­ma

De cur­sus be­staat uit 4 bij­een­kom­sten van 2,5 uur. Het oe­fe­nen van da­ge­lijk­se han­de­lin­gen is een be­lang­rijk on­der­deel van de­ze trai­ning. Tij­dens de bij­een­kom­sten pro­beert u de ge­wrichts­be­scher­men­de tech­nie­ken uit en oe­fent u de­ze. Daar­naast wordt u ge­vraagd thuis oe­fe­nin­gen uit te voe­ren.

Ver­goe­ding

In de mees­te ge­val­len wordt de­ze trai­ning ver­goed door uw zorg­ver­ze­ke­raar als u een ver­wij­zing van de huis­arts of spe­ci­a­list (bij­voor­beeld reu­ma­to­loog) heeft.

Meld u aan of lees meer in­for­ma­tie over de cur­sus