Gra­tis cur­sus Vi­taal met de­men­tie

dinsdag
1
november

Heeft uw part­ner of een van uw ou­ders de­men­tie? Dat kan soms las­tig zijn. Wilt u be­ter om kun­nen gaan met de­men­tie? Meer grip krij­gen op het ver­an­der­de ge­drag? Vi­taal Thuis geeft op [da­tum] de cur­sus Vi­taal met de­men­tie op het Zorg­plein Land van Hor­ne in Weert. Tij­dens de­ze cur­sus ont­vangt u van pro­fes­si­o­nals prak­ti­sche in­for­ma­tie over het om­gaan met de­men­tie. De cur­sus is gra­tis.

14:00
-
16:00

Voor wie

De cur­sus is voor men­sen die on­langs de dia­gno­se de­men­tie heb­ben ge­kre­gen sa­men met hun part­ner of man­tel­zor­ger.

Pro­gram­ma

De cur­sus be­staat 12 bij­een­kom­sten van 2 uur. Het pro­gram­ma is ge­richt op het de­len van in­for­ma­tie en uit oe­fe­nin­gen waar de deel­ne­mers ac­tief mee aan de slag gaan.

De cur­sus is gra­tis

Meld u aan of lees meer in­for­ma­tie over de cur­sus