Eet­ca­fé 'Lek­ker & Ge­zel­lig'

Nieuw eet­ca­fé voor ie­der­een die graag het ge­zel­schap van an­de­ren zoekt

maandag
25
september

Het nieu­we Eet­ca­fé 'Lek­ker & Ge­zel­lig' is er voor ie­der­een die graag het ge­zel­schap van an­de­ren op­zoekt. Een goe­de sa­men­wer­king tus­sen MetG­GZ, PSW, Stich­ting Land van Hor­ne, het AMW, de se­ni­o­ren­ver­e­ni­ging Heit­se en Syn­the­se maakt een nieuw Eet­ca­fé voor Heyt­huy­sen en om­ge­ving mo­ge­lijk. 

Gas­te­rij Ka­ri­bu , Op de Bos 2 6093 NC , Heyt­huy­sen , Ne­der­land
17:45
-
20:30

Eet­ca­fé 'Lek­ker & Ge­zel­lig' start op 25 sep­tem­ber van 17:45 uur tot 20:30 uur en daar­na op el­ke vier­de maan­dag van de maand. On­ze gast­heer is gas­te­rij Ka­ri­bu bij St. Char­les, Op de Bos 2 tus­sen Heyt­huy­sen en Ba­exem. Er wordt op 25 sep­tem­ber een heer­lijk en be­taal­baar drie­gan­gen­me­nu ge­ser­veerd voor € 8,50.

Wat mis­schien nog wel be­lang­rij­ker is dan het eten, is dat 'Lek­ker & Ge­zel­lig' een ont­moe­tings­plek is waar men nieu­we men­sen leert ken­nen. Maar waar in de toe­komst ook in­for­ma­tie ge­ge­ven wordt over nut­ti­ge on­der­wer­pen, zo­als vei­lig­heid in en om het huis, brand­pre­ven­tie, tips van de po­li­tie of in­for­ma­tie over een buur­tapp. Voor ver­de­re ont­span­ning is het mo­ge­lijk een kaartje te leg­gen of met el­kaar een ge­zel­lig praat­je te ma­ken. 

Bin­nen­kort wordt de fol­der 'Lek­ker & Ge­zel­lig' op tal van plaat­sen in de ge­meen­te Leu­dal ver­spreid. Men kan zich nu al­vast aan­mel­den voor 25 sep­tem­ber of meer in­for­ma­tie op­vra­gen bij Frank Goos­sens E: F.Goos­sens@psw.nl of Paul Meng­de E: P.Meng­de@psw.nl.

 

Contactinformatie:
(HJA) Henk de Wit
T: 0475-367000